Menu
Кошница

FAME

FAME - Мониторинг и оценка в областта на рибарството и аквакултурите по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 

Целта на FAME е да насърчи развитието на Общата система за мониторинг и оценка (CMES), създадена с член 107 от Регламента за ЕФМДР.


Подобно на други европейски структурни и инвестиционни фондове, ЕФМДР се ориентира към резултатите периода 2014-2020 г.


FAME подкрепя Европейската комисия и страните от ЕС в изграждането на капацитет за всички компоненти на CMES и гарантира, че съществуват ефективни и ефикасни системи, предоставящи информацията, изисквана от Общия регламент за разпоредбите (CPR) и Регламента за ЕФМДР.


За да постигне тази цел, през 2015 г. Комисията създаде звено за подкрепа със следните цели:

  • Подпомагане мониторинга и оценката на изпълнението на ЕФМДР и предоставя на Комисията редовни актуализации и анализ за състоянието на прилагането на ЕФМДР.
  • Изграждане на капацитет в държавите членки и в Комисията за извършването на  оценки  и мониторинг, проследяване на индикаторите и добрите практики.

Отделът за поддръжка на FAME обединява мрежа от експерти с широк спектър от професионален опит, свързан изпъление на проекти. Основният екип на отдела за поддръжка на FAME е базиран в Брюксел и осигурява подкрепа на ниво ЕС и в страните от ЕС чрез работни документи, доклади, истории, представящи добри проекти, семинари, презентации, оценки на нуждите и обучения.


За контакти:  


FAME Support Unit
Boulevard de la Woluwe 2
B-1150 Brussels
Tel : +32 2 775 84 44


Няма продукти в тази категория.