Menu
Кошница

FARNET

Европейска мрежа на рибарските райони (FARNET) 

FARNET е общност на хора, които осъществяват водено от общностите местно развитие (CLLD) в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). В тази мрежа се обединяват местни инициативни рибарски групи, управляващи органи, граждани и специалисти от целия ЕС.


Финансирането на воденото от общностите местно развитие е делегирано на местни партньорства с участието на частния сектор, местните органи и организации на гражданското общество. Известни като местни инициативни рибарски групи, тези партньорства финансират местни проекти в рамките на стратегия, разработена в отговор на конкретни нужди и възможности по места.

Продължавайки прилагането на подхода на база региони, започнат по линия на ос 4 от ЕФР, воденото от общностите местно развитие създава нови възможности за местните общности да се справят с разнообразните предизвикателства, пред които са изправени крайбрежните и рибарските райони в ЕС. Въз основа на повече от 10 000 проекта, подкрепени в периода 2007 — 2014 г., местните общности вече ще имат възможност да съчетават средствата за водено от общностите местно развитие по линия на ЕФМДР с финансиране от други европейски структурни и инвестиционни фондове: Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Звеното за подкрепа на FARNET е създадено от Европейската комисия, за да подпомага воденото от общностите местно развитие по линия на ЕФМДР. Като работи в тясно сътрудничество с ГД „Морско дело и рибарство“ (DG MARE), администрациите на страните членки, националните мрежи на рибарските райони, местните инициативни рибарски групи и други участници в осъществяването на водено от общностите местно развитие, звеното за подкрепа на FARNET се стреми да изгради „учебна мрежа“, свързваща нарастващите знания и опит в областта на воденото от общностите местно развитие от рибарски райони в цяла Европа.


За контакти:

FARNET Support Unit

Rue de la Loi 38 bte 2

B – 1040 Bruxelles

Тел.: +32 2 613 26 50

Електронна поща: info@farnet.eu

Уебсайт: Европейска мрежа на рибарските райони (FARNET)

Няма продукти в тази категория.