Menu
Кошница

Ползи от участието

Ползите, които ще получат членовете на НАЦИОНАЛНАТА РОБАРСКА МРЕЖА са:

 • Достъп до актуална информация в сектор Рибарство и прилагането на подхода ВОМР, вкл. извън източниците в България;
 • Възможност за участие в обучения, семинари и конференции, организирани от Националната рибарска мрежа;
 • Възможност за бързо и лесно намиране на партньори от други страни-членки на ЕС, както и покани за партньорства при реализиране на проектни идеи;
 • Участие в изграждането на експертна мрежа и подкрепа за иновации;
 • Възможност за ползване на опит и експертни познания от други страни-членки на ЕС, чрез организиране на съвместни обучения, информационни събития и мероприятия;
 • Взаимодействие с ФАРНЕТ „Европейска общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи”, обмен на опит и сътрудничество;
 • Информация за дейности и инициативи в сектор Рибарство в България и другите страните-членки на ЕС;
 • Възможност за участие в работни групи, обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни, организирани от Националната рибарска мрежа и ФАРНЕТ „Европейска общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи”;
 • Споделяне на добри и лоши практики (приложими в България) в сферата на: трансфера на знания и иновациите в областта на рибарството и аквакултурите; повишаването на жизнеспособността и конкурентоспособността във всички видове стопанска дейност; управление на риска; възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите; насърчаване на ефективното използване на ресурсите; насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на бедността в рибарските райони и др.;
 • Предоставяне на база данни за физическото изпълнение на проектите от стратегиите на ВОМР (Водено от общностите местно развитие);
 • Възможности за даване на препоръки, предложения и насоки за новата Програма за морско дело и рибарство за следващия планов период;
 • Осигуряване на платформа за среща на интересите, обмен на идеи, опит и знания между членовете на НРМ, обсъждане на ефективни и целесъобразни решения за развитието на рибарския сектор и др.

Няма продукти в тази категория.