Menu
Кошница

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-2.019 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ”, СЕКТОР „ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-2.019 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ”, СЕКТОР „ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ“
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-2.019 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ”, СЕКТОР „ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ“
0 лв.
Без данък: 0 лв.

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.019 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, сектор „Големи проекти“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Чрез процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-2.019 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, сектор „Големи проекти“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.  

Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности

Подпомагането по настоящата мярка не представлява държавна помощ.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 5 520 587,45 лв., от които 4 140 440,58 лв. са от ЕФМДР и 1 380 146,87 лв. национално съфинансиране.

УО на ПМДР 2014-2020 си запазва правото да увеличи бюджета по процедурата след приключване на оценката на проектите по предходен прием, прекратени проекти и др., както и във връзка с чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 850 000 лева.

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г., от които:

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 75%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 25%

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – до 50%.

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (обн. ДВ. бр. 84 от 24 септември 1999г.), се намалява с 20 процентни пункта, т.е. максималния интензитет на безвъзмездната финансова помощ е до 30%.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор Аквакултури и които ще развиват дейност в сектора.

По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

- Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен матариал;

- Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;.

- Модернизация на стопанствата чрез инвестиции в оборудване за повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

- Иинвестиции за обарудване за повишаване на положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия;

-Друго оборудване, пряко свързано с целите на проекта.

Проектните предложения подлежат на оценка съгласно критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение 4.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложени. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG14MFOP001-2.019 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2022г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Таблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на условия за кандидатстване, условия за изпълнение и пакет документи за кандидатстване може да намерите тук.


Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha