Menu
Кошница

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027: Комисията приема програмата на България за 85 милиона евро.

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027: Комисията приема програмата на България за 85 милиона евро.
Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027: Комисията приема програмата на България за 85 милиона евро.
0 лв.
Без данък: 0 лв.

След приемането на Споразумението за партньорство 2021-2027 г. с България, Комисията прие програмата на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури на програма за България, за прилагане на общата политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР) и приоритетите на политиката на ЕС, очертани в European Green Deal. Общото финансово разпределение за българската програма 2021-2027 г. е 121 милиона евро за следващите шест години, от които приносът на ЕС е 85 милиона евро.

Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниус Синкевичюс по този повод каза:

„Приетата програма EMFAF ще помогне на България да изгради устойчиви, иновативни, устойчиви и нисковъглеродни сектори на рибарството, аквакултурата и преработката и ще насърчи техния зелен и цифров преход. Освен това ще допринесе за развитието на рибарските и аквакултурните общности, ще подпомогне опазването и възстановяването на водното биоразнообразие и екосистеми и ще укрепи устойчивото управление на моретата и океаните.“

Дейности, които ще бъдат подкрепяни

32% от средствата по програмата ще бъдат посветени на устойчивия риболов, 40,8% ще бъдат инвестирани в устойчива аквакултура и преработка и маркетинг, 20% ще бъдат посветени на устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните региони и 1,2% ще бъдат инвестирани в укрепване на международните управление на океана. Всички подкрепени дейности ще допринесат за целите на ЕС в областта на околната среда и климата.

 Програмата ще поддържа, наред с други неща и:

·         Устойчиво рибарство: инвестиции в озеленяване на рибарските пристанища и подобряване на тяхната инфраструктура за улесняване на разтоварването на нежелан улов; временно и постоянно прекратяване на риболовните дейности, за да се помогне за постигане на баланс между капацитета на флота и възможностите за риболов. Инвестициите в селективността на съоръженията и декарбонизацията на сектора също ще бъдат подкрепени, както и дейности за опазване, ефективен контрол и прилагане на правилата за риболов и цялостни дейности за събиране на данни.

·         Устойчива аквакултура: инвестиции в зелена аквакултура и преработка, иновации и дигитализация, органично производство и производство на водорасли, както и диверсификация на дейностите, организации на производители и маркетингови, комуникационни и компенсационни дейности.

·         Устойчива синя икономика: развитие на крайбрежните и вътрешните райони чрез подкрепа на рибарските и аквакултурните общности в цяла България. Това ще бъде направено чрез ръководени от общността стратегии за местно развитие, подход отдолу нагоре към разработването на политики, който насърчава местните хора да формират местни инициативни рибарски групи и да се включат в действията. Ще бъде взета предвид и Стратегията за интелигентна специализация.

·         Международно управление на океаните: инвестиции в укрепване на устойчивото управление на Черно море чрез подобряване на знанията за състоянието на морската среда, включително офшорна възобновяема енергия; повишаване качеството на данните и споделянето им чрез EMODnet; продължаване на разработването на съвместна система за обмен на информация в реално време за морско наблюдение и насърчаване на сътрудничеството между бреговата охрана.

Основни очаквани резултати до 2027 г.

Българската програма EMFAF   (ПМДРА) ще допринесе за хоризонталните приоритети на ЕС, очертани в European Green Deal и Biodiversity стратегии.

Програмата ще подпомогне устойчивостта на секторите на рибарството, аквакултурата и преработката чрез финансови вноски за диверсификация на производството или чрез използване на компенсационни схеми за подпомагане на съответните сектори на синята икономика от бъдещи кризи. Ще подобри знанията, уменията и изграждането на капацитет на работниците, ще спомогне за подобряване на здравните и хигиенните условия и ще гарантира енергийна ефективност, намаляване на отпадъците и качествени продукти. Също такапрограмата ще подкрепи модернизацията на съоръженията за риболов, аквакултури и преработка, създаването на организации на производители и развитието на къси вериги за доставки.

 

Зеленият преход на сектора е ключова област на програмата и инвестициите ще подкрепят преминаването към нисковъглеродни горива и риболовни техники и съоръжения с ниско въздействие, както и модернизирането на рибарските пристанища и развитието на кръговата икономика, за да се придаде стойност на отпадъците от морски дарове . Ще бъде осигурено финансиране и за научни изследвания и иновации в зелени технологии, както и дейности за подобряване на консервационния статус на биоразнообразието и местообитанията и практиките за здраве и хуманно отношение към животните. Органичните аквакултури, отглеждането на водорасли, рециркулационните системи и аквакултурите, предоставящи екологични услуги, също ще бъдат подкрепени.

Цифровият преход на българските сектори на рибарството, аквакултурата и преработката ще бъде постигнат чрез широк набор от иновативни решения от средства за контрол и събиране на данни за рибарството до нови ИТ технологии, прилагани към производството на аквакултури и административната дигитализация. Това ще доведе до подобрено и модернизирано управление на данни и технологии за мониторинг на риболова, електронно проследяване, използване на нови цифрови инструменти и подобрени цифрови умения на работниците.

Финансовата подкрепа също ще помогне за управлението и разширяването на защитените морски зони и за борбата с морските отпадъци. Програмата ще подсили екологичните действия, предприети съгласно българската приоритетна рамка за действие за Натура 2000: мониторинг на морските местообитания и видове и насърчаване на научните познания, в съответствие с Birds на ЕС и Habitats директиви.

Програмата EMFAF се възползва от доброто сътрудничество между Европейската комисия, националния управляващ орган и местните партньори.

Заден план

EMFAF се изпълнява от 2021 до 2027 г. и подкрепя общата политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на ЕС и програмата на ЕС за международно управление на океаните. Фондът помага за постигане на устойчив риболов и опазване на морските биологични ресурси.

Член 8 от Регламент (ЕС) 2021/1139 за Европейския фонд за подпомагане на земеделието и земеделието изисква държавите членки да изготвят национална програма за прилагане на Европейския фонд за подпомагане на земеделието и земеделието. Тази оперативна програма се фокусира върху приоритетите на ЕС, като определя стратегията и инвестиционните приоритети, включително индикативните годишни финансови средства за всеки приоритет. Програмата подлежи на одобрение от Европейската комисия.

Повече информация: ТУК.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha