Menu
Кошница

Доклад на тема "Българският риболов и аквакултури в Черно море – икономическо значение, екологично въздействие и природни фактори на влияние"

Доклад на тема "Българският риболов и аквакултури в Черно море – икономическо значение, екологично въздействие и природни фактори на влияние"
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Доклад "Българският риболов и аквакултури в Черно море – икономическо значение, екологично въздействие и природни фактори на влияние"

В доклада са представени екологичното състояние на Черно море, черноморските рибни ресурси и други актуални въпроси от сектор "Рибарство и аквакултури". Автор на доклада е гл. ас. д-р Радослава Ив. Бекова, секция „Биология и екология на морето“, Институт по океанология – БАН, гр. Варна.


Световен фонд за дивата природа (WWF - World Wide Fund for Nature):

Световният фонд за дивата природа (WWF) е една от водещите независими природозащитни организации в света. Глобалната мрежа на организацията работи в повече от 100 страни, подпомагана от над 5 милиона доброволци. Екипът на WWF Дунавско-Карпатска програма опазва и възстановява природните ценности в региона, като работи по моделни трансгранични проекти, подпомага политиките за опазване на околната среда, изгражда капацитет, информира обществеността и търси решения на предизвикателствата, за да осигури по-добър живот, устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в региона. 


Интересни факти за Черно море:

 • В Черно море са известни около 130 вида риба
 • От стопанско значение за нашия риболов са само десетина: калкан, трицона, сафрид, хамсия, карагьоз, барбуня, кефалови риби (морски кефал, илария и платерина), меджид, атерина, акула, паламуд, а видове като зарган, писия, морска лисица, морски език, лефер и лаврак се явяват второстепенни; 
 • По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), през 2018 г. общият улов на риба и други водни организми от стопански риболов у нас възлиза на 8 602,4 тона, от които 8 546,7 тона в Черно море и 53,7 тона – в река Дунав
 • Черно море е близо до т. нар. „червена линия“, зад която процесите на влошаване на екосистемата могат да станат необратими. Най-голямо влияние оказва промишленият риболов, тъй като директно унищожава значителна част от популациите на определени видове.


Екологично състояние на Черно море

Фактори, обуславящи екологичните проблеми на Черно море:


Извършената оценка на състоянието на експлоатираните видове риби през 2017 г. показва, че няма видове в „Добро състояние“. Четири вида не са оценени (черноморска бодлива акула, морска лисица, карагьоз и лефер), а останалите уловени видове са в „Недобро“ състояние (цаца (трицона), меджид, сафрид, барбуня и черноморски калкан). 


Рибарство и аквакултури

Природните условия в Черно море (най-вече големите колебания на температурния режим), както и физикогеографските условия (липса на защитени от вълнение райони като лимани, фиорди и силно врязани в сушата заливи) са главните лимитиращите фактори за развитието на аквакултури по черноморското ни крайбрежие. Съществуват благоприятни условия за създаването на мидени ферми с добро качество на продукцията.

Основната част от улова в Черно море попада в три групи: пелагични, дънни и анадромни риби. Във всяка от тези групи, повече от 90 % от обема на улова се пада на няколко водещи видове. Риболовен флот

Пристанища в България

Съгласно регистъра на пристанищата, представен на сайта на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, в районите на Морска администрация Бургас и Варна функционират общо 13 риболовни пристанища. Общият брой на пристанищата в страната е 61.

Плавателни съдове

Съгласно корабният регистър към ИАРА общо регистрираните кораби/лодки, които извършват риболовна дейност са 1854

Над 50% отплощта на морското дъно до 100 м дълбочина е подложена на натиск от абразия вследствие на активен риболов.


Жени и мъже в риболовната индустрия

В сектор рибарство има около 12 260 заети, от които 16 % са жени. А само 1 % от разрешителните за стопански риболов са издадени на жени. Те преобладават в преработвателната промишленост и в маркетинга. Голям брой жени са заети в изследователските и образователни структури.


Черноморски рибни ресурси 

Някои от черноморските видове имат сезонен и/или миграционен характер. Други се отбелязват като “местни” (немигриращи) и са обект на целогодишен риболов.

 • Местни (немигриращи) видове: цаца (Sprattus sprattus); калкан (Scophthalmus maeoticus); сем. Попчета (Gobiidae); морски кефал (Mugil cephalus); меджид (Merlangius merlangius euxinus); и др.; 
 • Мигриращи видове: хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus); сафрид (Trachurus мediterraneus ponticus); дунавска скумрия (Alosa immaculata); черноморска бодлива акула (Squalus acanthias); лефер (Pomatomus saltatrix); паламуд (Sarda sarda) и др.; 
 • Молюски/ракообразни: черна мида (Mytilus galloprovincialis), рапан/морски охлюв (Rapana venosa) и др. 


Най-често обект на риболов в Черно море са дребни видове риби: цаца, хамсия, сафрид и меджид.

 • За някои видове риба, обект на стопански риболов в Черно море са определени квоти за уловКвотираните видове са калкан (Scophthalmus maximus) и цаца (Sprattus sprattus sulinus); 
 • Уловът на най-ценния рибен запас в Черно море – калкан (Scophthalmus maeoticus) е обект на европейски ограничения /годишна квота/. Резултатите от последните трални снимки за калкан показват наличие на биомаса в българската акватория около 1780 тона (за 2013), а през 2016 биомасата е намаляла почти двойно на 993.18 тона.
Застрашени и защитени видове в Черно море 

Основна причина за ниското биоразнообразие в Черно море са неговите особености:

 • Младо море: формирало се е като море, свързано със Световния океан преди 5-6 хиляди години;
 • Ниска соленост (средно 18‰), поради което много морски видове – растения и животни, не могат да се приспособят;
 • Затворен морски басейн, който получава оток от води от Европа и има много високо обогатяване на азот, фосфор и други торове;
 • Около 87 % от общия обем на Черно море съдържа сероводород (H2S), който се появява на дълбочина под 150-200 м.

В периода между 70-те и 80-те години поради интензивното земеделие, свръхулов и индустрия е регистриран упадък на екосистемите в Черноморския басейн и загуба на видове. Въпреки това, към момента има зони по крайбрежието, които имат висока представителност на видове риби, бозайници, дънни екосистеми и т.н. Това са акваториите на юг от Бургаския залив, както и северно от Варна – около Калиакра, Камен бряг, Тюленово

 • От видовете растения и животни, които се срещат в Средиземно море, в България се срещат по-малко от 10 %
 • Съгласно Червената книга на България изчезнали са дългоопашатото попче и скумрията. Застрашени са всички видове есетри и карагьоз
 • Сред бозайниците изчезнал е тюленът монах, афалата се среща рядко, а обикновеният делфин е сред уязвимите видове


Климатичните промени и Черно море 

Според най-новото проучване, в което са анализирани данни за температурата, солеността и плътността на Черно море за периода 2005- 2019 г., се наблюдава тенденцията към по-топли зими. Това води до затопляне на слоя междинни води, който разделя богатите на кислород повърхностни води от безкислородните дълбоки водни маси. През последните 14 години ядрото на междинния слой се е затоплило с 0,7°C. Постепенното му размиване може да улесни проникването на дълбоките безкислородни води в горния слой, което би имало неизвестни последствия за морската екосистема.

Промените в климата, които оказват влияние върху крайбрежните екосистеми: 

 • Повишаването на температурите ще се отрази на чувствителните;
 • Покачване нивото на морското равнище. Мерки за опазване на биоразнообразието в Черно море

 1. Диверсифициране доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството;
 2. Инвестиране в по-модерно оборудване, което да намали съпътстващия улов;
 3. Въвеждане на програми и мерки за събиране на отпадъци в морето от рибарите;
 4. Инвестиции в образование, провеждане на информационни кампании за устойчив риболов;
 5. Устойчиво управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии.


Незаконен, недокладван и нерегулиран риболов в България

Незаконният, недокладван и нерегулиран риболов (ННН) намалява рибните запаси, унищожава морските местообитания, нарушава конкуренцията, поставя добросъвестните рибари в неравностойно положение и отслабва крайбрежните общности, особено в развиващите се страни. 


Внос на риба в България

 • По данни на НСИ, през 2018 г. в страната ни са внесени общо 42 469 тона риба и рибни продукти;
 • Около 71 % от общо внесените количества риба и рибни продукти са от държави-членки на ЕС като основни партньори са Румъния (5,8 хил. тона), Испания (4,3 хил. тона), Нидерландия (3,2 хил. тона), Полша (3 хил. тона);
 • Вносът на риба и рибни продукти от трети страни бележи ръст от около 14 %, достигайки 12 455 тона.


Износ на риба

 • По данни на НСИ, през 2018 г. общият износ на риба, други водни организми и рибни продукти възлиза на 16 709 тона;
 • Най-съществен дял в общо изнесеното количество риби и други водни организми заема експортът на мекотели – малко над 21 %, следван от този на консервирани ракообразни – близо 20 %;
 • Основни дестинации за консервираните водни организми и консервите от риби и хайвер саШвеция (2,1 хил. тона) и Румъния (1,4 хил. тона), следвани от Южна Корея (0,5 хил. тона), Белгия (0,5 хил. тона). 


Общи заключения

През последните 10-15 години в състоянието на екосистемата на Черно море се наблюдава известно възстановяване в резултат от намаления приток на хранителни вещества и намаляването на инвазивните гребеновидни медузи. Въпреки това Черно море представлява по-скоро пример за адаптация, отколкото за истинско възстановяване. Системата се характеризира с:

 • Екологична нестабилност, проявяваща се в значителния спад на запасите от повечето големи пелагични риби;
 • Инвазивни видове, които не са съществували през 60-те години на XX в. Те вече заемат важни екологични ниши;
 • Рибарство, което е един от двигателите на тези промени, но също така и повлияно от тях.

Въпреки че рибните запаси са възобновяеми, те могат да бъдат изчерпани. Част от тях са обект на прекомерен улов.


Основната причина за намаляване на уловите от стопански ценни видове риба е породена от влошеното състояние на популациите и загубата на местообитания, което е тенденция в световен мащаб. Тези негативни промени се дължат основно на климатичните промени, антропогенния натиск и свръхексплоатацията на видовете.

Черно море показва много ясно безсмислието на това рибарството да се управлява така, сякаш е изолирано от по-широките динамични процеси в екосистемите, от които рибните запаси са важна част.

УСТОЙЧИВИЯТ ИЗБОР НА МОРСКА ХРАНА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА МИЛИОНИ ХОРА

Целият доклад ще намерите - ТУК.

Повече информация за проекта: http://riba.wwf.bg/

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha