Menu
Кошница

Добра национална практика: Развитие на туристически атракции в Община Батак чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново

Добра национална практика: Развитие на туристически атракции в Община Батак чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра национална практика, реализирана в село Фотиново, община Батак: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат", е за развитие на туристически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдното стопанство в с.Фотиново.I. Кратко представяне на добрата практика по Проект „Развитие на туристически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново“


Кратко представяне на проекта, включително предизвикателства, които проектът адресира: 

В рибарския район на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” водните площи са общо 4792 ха или 3.12% от цялата територия. Районът се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, някои от които са сред най-големите в България) и реки с подходящи условия за развитие на аквакултури и извършване на любителски риболов. Значителна част от рибарската територия попада в защитените зони по Натура 2000. Това налага прилагането на специални мерки и внимателно използване на потенциала, който тези зони предоставят. Сред потребностите за развитие на рибарската територия, идентифицирани в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” са и:

 • Подобряване на атрактивността на територията за привличане на туристически интерес и подобряване на качеството на туристическото предлагане; 
 • Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията.

Проектът адресира пряко идентифицираните потребности, посредством реализирането на инвестиция в строително-монтажни работи за възстановяване на пъстървово стопанство в село Фотиново, община Батак;

Проектът има за цел повишаване на атрактивността на рибарския район чрез създаване на нова за територията туристическа атракция и използване на местния ресурс за възстановяване на рибовъдното стопанство в с.Фотиново.


Проектът поставя специален фокус и върху децата и младите хора от територията на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", които чрез успешното реализиране на проекта вече имат възможност да се запознаят с методите на отглеждане на риба, рибовъдството, и ползите от рибата, което се очаква да допринесе за  увеличаване на консумацията на рибни продукти, увеличаване на туристите, а от там и върху местната икономика.II. Подробна информация за добрата практика

Описание на проекта:

В изпълнение на проекта са извършени цялостни строително-монтажни работи за възстановяване на пъстървовото стопанство в село Фотиново, община Батак. Извършен e ремонт на 4 броя бетонови басейна, ремонт на малка прилежаща къща за демонстрационни дейности и обслужване на стопанството, ремонт на склад за фураж, ремонт на дървен заслон с барбекю, ремонт на ограда и мост с настилка за осигуряване на достъпа.Основни постигнати резултати: 

Преки резултати по проекта

 1. Възстановено пъстървово стопанство в село Фотиново;
 2. Възстановени 4 броя бетонови басейна за отглеждане на пъстърва;
 3. Възстановени постройка за демонстрационни дейности, ограда, беседка с барбекю и склад за фураж;
 4. Създадена една нова атракция за туристи и за жители на община Батак;
 5. Поставен плакат, информиращ местната общност за дейността по проекта и приноса на ПМДР, 2014-2020.Възможности за трансфер на добрата практика:

Добрата практика може да бъде приложена и в други рибарски територии в България и ЕС, които притежават потенциал за развитие на екотуристически продукти и риболовен туризъм. Проектът може да послужи за пример в области с вътрешнотериториално производство на аквакултури. Реализирането на подобен проект може да допринесе за повишаване на рентабилността на рибовъдните стопанства, изграждане на капацитет на деца и млади хора чрез запознаването им с методите на отглеждане на аквакултура, ползите от рибата, както и повишаване на консумацията на рибни продукти и увеличаване на туристите, подпомагайки развитието на туристическия сектор и местната икономика.

Конкретните стъпки, през които преминава реализирането на проекта:

 1. Подготовка за разработване на проекта;
 2. Анализ на заинтересовани страни;
 3. Генериране на проектната идея;
 4. Разработване на проект;
 5. Изпълнение на проект.
Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР:
 • Научени уроци

Село Фотиново се намира на 20 км. от административния център град Батак и на 30 км. от курорта Цигов чарк, които годишно привличат хиляди туристи от страната и чужбина. Голяма част от посетителите идват с основен мотив риболов. Отделно в селото се намират Фотинските водопади, които се посещават от всички туристи на град Батак и курорта Цигов чарк. Идеята на кандидата е насочена към създаване на нова за територията туристическа атракция, чрез използване на местния ресурс или в случая, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново, собственост на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“ – град Пещера. Идеята на кандидата е да използва съществуващия обект и природен ресурс, свързан с риболова и въдичарството, като всеки турист ще може да се запознае с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува риболов на сладководна аквакултура, в случая Пъстърва. Ползването му е безплатно за посетителите, а рибата, която се отглежда в стопанството се използва за демонстрационни дейности и за зарибяване на водоемите на територията на Община Батак.


С реализацията на проекта Сдружението цели да подобри условията и уменията на младите хора за отглеждане и улов на риба, което от своя страна се очаква и да увеличи консумацията на риба и рибни продукти.


Идеята на сдружението и неговите членове е да превърне този стар, изоставен и неработещ рибарник в един възстановен и действащ рибарник с чиста вода, като единствената възможност за реализация на тази идея е чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Стратегията на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, като инструмент за местно развитие и подкрепа на рибарските дейности на територията ѝ.

Сдружението има план за това, как да доразвие и надгради проекта, като за в бъдеще смята да отглежда по-големи количества зарибителен материал, с цел разселване в природата. Зарибителният материал се доставя в стопанството в периода април-май като личинки, а през късна есен се извършва зарибяване с еднолетки. Сдружението предвижда да зарибява възстоновеното стопанство с до 100 хил. бр. пъстърви.

Основните срещнати от бенефициента трудности са свързани с извършване на самото строителство и изграждане на бетонови работи – невъзможност на влизане на машини и техника в обекта, поради труден достъп. Затова задълбоченото предварително проучване на терените и възможностите за използване на механизация при извършване на строително-монтажните работи, е важен елемент от предварителната подготовка на проекта и инвестиционното намерение.

 • Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията


II. Финансиране:

Обща стойност на проекта:  71 959,57 евро 

 • Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 71 959,57 евро , от които:
  • 61 165,63 евро (85 %) – от ЕФМДР;
  • 10 793,94 евро (15 %) – национално съфинансиране.


III. Информация за проекта:

Период на изпълнение на проекта: 24.04.2020 – 24.01.2021 

Тематично направление: Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация, Развитие на риболовен туризъм

МИРГ: СНЦ „МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“

Данни за контакт:

 • Лице за контакт: Йорданка Мирчева
 • Тел. за контакт: +359/883372898
 • E-mail: flag.rhodope@gmail.com 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ  „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ПЕЩЕРА

 • Лице за контакт: Людмил Джурков, Ръководител проект
 • Тел. за контакт: +359/88 856 5337

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha