Menu
Кошница

Добра национална практика: Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия

Добра национална практика: Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия
0 лв.
Без данък: 0 лв.

Добра национална практика: Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат" включва изграждане на експозиционен рибарски център и разработване на мобилно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия.I. Кратко представяне на добрата практика по Проект „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“:

В рибарския район на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” водните площи са общо 4792 ха или 3.12% от цялата територия. Районът се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, някои от които са сред най-големите в България) и реки с подходящи условия за отглеждане на аквакултури и извършване на любителски риболов. Значителна част от рибарската територия попада в защитените зони по Натура 2000. Това налага прилагането на специални мерки и внимателно използване на потенциала, който тези зони предоставят. Сред потребностите за развитие на рибарската територия, идентифицирани в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат”, са и:

 • Подобряване на атрактивността на територията за привличане на туристически интерес и подобряване на качеството на туристическото предлагане;
 • Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията.

Проектът адресира пряко идентифицираните потребности, посредством включването на няколко основни дейности:

 • Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин;
 • Разработване на мобилно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности. 

Проектът има за цел да допринесе за развитието на рибарската територия като атрактивна дестинация за риболовен туризъм и по-специално за улов на (балканска) пъстърва, предлагаща ориентирани към потребителите туристически услуги с висока добавена стойност, като част от интегрирани еко-туристически продукти.II. Подробна информация за добрата практика

Описание на проекта:

В резултат на изпълнението на проекта за постигане на целите са изпълнени следните дейности: 

 • Извършване на ремонт и преустройство (СМР) на помещения, предназначени за създаване и развитие на експозиционния рибарски център;

Извършен е ремонт на помещения, намиращи се в сградата на Сдружение на ловците и риболовците в град Девин, като са обособени две зали – експозиционна и конферентна. В експозиционната зала са разположени макети и елементи от ихтиологичното богатство на рибарската територия, включващи дъно на планински водоем, 20 вида риби в естествена големина, най-характерни за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи“  и пряко свързани с живота на рибите. Сред макетите от ихтиологичното богатство на рибарската територия са такива на Видра, Голям корморан, Жълтоуха водна змия и Планинска жаба в естествена големина


Конферентната зала е оборудвана с маси, столове, голям телевизор и аудио-визуална техника, които вече се използват за презентиране пред туристи и гости на характеристиките и особеностите на района - условията за достъп и ограниченията на природните обекти, риболовни маршрути, провеждане на обучения от типа "рибарски училища", съществували в миналото в региона, както и други форми за популяризиране на района като дестинация за риболовен туризъм.

Чрез извършеното оборудване и обзавеждане на експозиционния център са създадени материални условия, позволяващи изпълнението на дейността на центъра. Закупени и доставени са следните активи, обезпечаващи безпроблемната работа на центъра: цифров фотоапарат, мултимедиен проектор, лаптоп, конферентна и лекционна маса, столове, телевизор, екран на стойка, маса за проектор, лазерно мултифункционално устройство, етажерки.

 • Изработване и изграждане на експозиция, представяща елементи от ихтиологичното богатство на територията;

В резултат на тази дейност е изработена и изградена експозиция, която представя елементи от ихтиологичното богатство на „Високи Западни Родопи“, включваща: винилен тапет, каширан върху разпенена PVC-плоскост, представящ характерните водни биотипи на района „Високи Западни Родопи“, диограма /дъно на планински водоем/, 10 броя табла винил, каширани върху разпенена PVC-плоскост, модели на 25 броя от 20 вида риби, най-характерни за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи“ в естествена големина, модели на Видра, Голям корморан, Жълтоуха водна змия и Планинска жаба в естествена големина и пряко свързани с живота на рибите.

Изготвените макети и елементи са в основата на експозиционния център и имат информативен характер за риболовци, туристи, гости и др., тъй като позволяват запознаване с всеки отделен вид, като по този начин се цели намаляване на случаите на недопустими за риболов видове от една страна, а от друга страна изпълняват образователни фунцкии. Експозиционният център е подходящо място за туристически посещения и за гости, които не са риболовци. Той е разположен в центъра на град Девин и вече се радва на първите си посетители. 


 • Дигитална разработка на уеб базирана платформа за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия;

Реализирането на дейността включва:

  1. Изработка на уеб платформа за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия на Сдружението на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ – гр. Девин;
  2.  Заснемане, обработване и качване на снимки в уеб платформата.

Вече разработената уеб платформа представя информация за местата за риболов покрай водоеми и реки, разположени на територията на  общините Батак, Девин и Доспат, информация за видовете риби в различните водоеми и реки, информация за:

  • Места за настаняване;
  • Риболовни магазини;
  • Информационни центрове;
  • Места, от които може да се закупи прясна риба;
  • Ресторанти, предлагащи рибна кухня;
  • Места за издаване на билети за любителски риболов;
  • Места за наемане на лодки под наем, отбелязани на КАРТА и с опция „Заведи ме там и покажи маршрута“.

Уеб платформата представя информация и контакти на лица, предоставящи услугата „Риболовен водач“ на територията Батак, Девин и Доспат, информация за състезанията по риболов за цялата година и др. Уеб платформата ще бъде обновявана непрекъснато с нова информация и актуални новини.


Уеб платформата се намира на следния адрес - https://lrdd.bg/


 • Визуализация и публичност на проекта;

За осигуряване на информация и публичност на проекта са изпълнени следните поддейности:

  1. Проведена Пресконференция пред местни и регионални медии при започване на проекта и неговите дейности; 
  2. Изработени 41 бр. информационни стикери за материалните активи, които са обект на доставка по проекта; 
  3. Изработена  1 бр. информационна табела, която е поставена на входа на Експозиционния рибарски център в гр. Девин. Информационната табела информира местната общност за дейността по проекта и приноса на ПМДР 2014-2020.

Успешното изпълнение на този проект е важно за местната общност, тъй като развитието на туризма в района на Девин към настоящия момент се свежда предимно до предоставяне на места за настаняване и хранене. Необходими са повече атракции и преживявания, които да привлекат и/или удължат продължителността на престоя на туристите. Идеята на проекта е да направи промяна и да предложи нови продукти с по-високо качество. Освен това Сдружението на ловците и риболовците възнамерява да възобнови провежданите някога „рибарски училища“, запознавайки младите хора с рибите, обект на въдичарски риболов и изграждайки знания и умения за осъществяване на риболов.


Основни постигнати резултати: 

Преки резултати по проекта:

 1. Извършено преустройство и ремонт на експозиционен рибарски център;
 2. Създадени условия за реализация на дейности по проекта;
 3. Доставено оборудване и обзавеждане;
 4. Изработена и доставена експозиция, представяща елементи от ихтиологичното богатство на „Високи Западни Родопи“;
 5. Оборудван експозиционен рибарски център;
 6. Внедрена дигитална уеб-базирана платформа за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия;
 7. Проведена пресконференция;
 8. Изработени стикери;
 9. Поставена информационна табела, информираща местната общност за дейността по проекта и приноса на ПМДР, 2014-2020.


Резултати след изпълнението на проекта:

 • Брой реализирани посещения на Експозиционния център:
  • 1 посещение, включващо 20 деца от местната детска градина с цел запознаване с рибите;
  • 1 посещение от бенефициенти /от територията на Батак/, сключили АДПБФП по мерки от Стратегията на МИРГ за обмяна на опит и добри практики;
  • 1 посещение от страна на 80 членове на „Ловно-рибарското дружество“ град Девин;
  • 1 посещение на журналисти и редактори от Списание „Лов и риболов“ и регионален вестник „Отзвук“;
  • 1 посещение от членове на Националното ловно-рибарско сдружение от град София;
 • Брой посещения на уеб платформата до момента –  1 732 посещения;
 • Предлагане на материали и филмчета с риболовна и образователна тематика;
 • Образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитни и екологични теми.Възможности за трансфер на добрата практика:

Добрата практика може да бъде приложена и в други рибарски територии в България и ЕС, които притежават потенциал за развитие на екотуристически продукти и риболовен туризъм

Проектът е успешен пример за това, как изграждането на Експозиционен рибарски център може да повиши осведомеността на местните жители и посетители на рибарската територия относно защитените местни рибни видове и да образова младите хора за ихтиологичното и природното  богатство на рибарския район. Използването на цифрови технологии, като уеб платформа и мобилно приложение, предоставя допълнителни възможности за привличане на туристи, популяризиране на местното богатство и предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия.

Конкретните стъпки, през които преминава реализирането на проекта:

 • Подготовка за разработване на проекта;
 • Анализ на заинтересовани страни;
 • Генериране на проектната идея;
 • Разработване на проект;
 • Изпълнение на проект.
Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР:
 • Научени уроци: 

Проектът създава нова туристическа атракция и услуга в рибарския район, от които ще може да се възползва местната общност и посетителите на района. Сдружението и неговите членове смятат да възпитават и обучават младите хора, като разработят пакет от образователни програми, насочени към запознаване с рибите в района и техните минимално допустими размери за улов, етиката на риболовеца, различни риболовни маршрути, правилно отношение към природните ресурси и рибните запаси и всичко за любителския риболов.


Сдружението смята да доразвие проекта като включи в експозицията още видове елементи от ихтиологичното богатство на територията и да създаде рибарска работилница за изработка на изкуствени примамки за риболов за хищни риби, включително изкуствени мухи, воблери, блесни и силиконови примамки. Това ще даде възможност на местните риболовци, преминали специализирано обучение в работилницата, сами да произвеждат изкуствените примамки, а тези, които са по-предприемчиви - могат да станат и производители и да им носи добри доходи.  

 • Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена стойност за територията


III. Финансиране:

Обща стойност на проекта:  43 271,15 евро

 • Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 43 271,15 евро , от които:
  • 36 780,48 евро (85 %) – от ЕФМДР;
  • 6 490,67 евро (15 %) – национално съфинансиране


IV. Информация за проекта:

Период на изпълнение на проекта: 23.04.2020 – 23.12.2020 

Тематично направление: Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация, Развитие на риболовен туризъм

МИРГ: СНЦ „МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“

Данни за контакт:

 • Лице за контакт: Йорданка Мирчева
 • Тел. за контакт: +359/883372898
 • E-mail: flag.rhodope@gmail.com 

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ДЕВИН

 • Лице за контакт: Владимир Пейков, Ръководител проект
 • Тел. за контакт: +359/885252737

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
Лош Добър
Captcha