Търсене на проекти

МИРГ, финансирал проекта Наименование на процедурата на МИРГ Наименование на бенефициента

ЕИК

Седалище
Наименование на проекта Дата на сключване на договора

Продължителност (в месеци)

Място на изпълнение на проекта
Тематично направление Кратко описание на дейностите по проекта БФП

Собствено съфинансиране от бенефициента (СФ)

Реално изплатени суми (РИС)
Статус на изпълнение

Постигнати резултати/индикатори
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.012 МИРГ Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО-ДРУЖЕСТВО-ПЕЩЕРА

112500103

България, гр.Пещера, 4550, ул.ПЕТЪР РАКОВ № 17
Развитие на туристическите атракции в община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново.2020-04-23

9 месеца

с. Фотиново, общ. Батак
Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация; Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския райони; Дейностите по проекта предвиждат да се възстанови рибарника в с. Фотиново, като една част от клетките ще се използва за демонстрационни дейности и техники за улов на пъстърва, а останалата част за отглеждане. Село Фотиново се намира на 20 км. от град Батак и на 30 км от местността Цигов чарк, които всяка година привличат десетки хиляди туристи от България и чужбина. Проектът има специална насоченост към децата от територията на МИРГ, които чрез реализирането му ще имат възможност да се запознаят с методите на отглеждане, улова и ползите от рибата. С реализацията на проекта ще се подобрят условията и уменията на младите за отглеждане и улов на риба, а това косвено ще увеличи и консумацията на риба и рибни продукти. Предвижда се също издаване на кратък информационен материал с информация за видовете пъстървови и ползите от консумацията на риба, които ще бъдат разпространени между учениците от цялата територия на МИРГ.БФП: 140824.88 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:116219.70 лв.
Приключило изпълнение; Наложена 10 % финансова корекция.

Резултати:Нови услуги в полза на рибарски общности и туристи: 1
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.012 МИРГ Община Доспат

000614906

България, гр. Доспат, 4831, ул „Кап.Петко Войвода” № 3
Изграждане на дребна туристическа инфраструктура - беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат, в имот с идентификатор 23025.195.40, гр. Доспат, община Доспат, обл. Смолян2020-07-05

18 месеца

гр. Доспат
Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация; Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския райони; Подкрепа за инфраструктура и услуги, в полза на малки рибарски общности.Проектът предвижда изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура - беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат. По дейността се предвижда изпълнение на СМР за обекта и необходимите услуги по авторски и строителен надзор. Планирани са и задължителни разходи за публичност и визуализация, както и изпълнените предварителни разходи за изготвянето на технически проект.БФП: 146642.40 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:57003.13 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.012 МИРГ Сдружение „Орфей и Доспат“

176501342

България, гр.Доспат, 4831, Тракия 3 А; Ет. 2; Ап. ст.102
Социална мрежа 2020-07-05

12 месеца

гр. Доспат
Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация; Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския райони; Подкрепа за инфраструктура и услуги, в полза на малки рибарски общности.Проектът предвижда създаване на Социална мрежа с лична стена за споделяне по подобие на Facebook, чиято основна идея е ловци, рибари, жители на трите общини Батак, Девин и Доспат, туристи и всички техни гости да разполагат със собствена мрежа за споделяне на преживявания на базата на локация. Мрежата ще дава възможност за обратна връзка или споделяне на преживявания и мнения за туристическата дестинация. Дейностите по проекта предвиждат разработване и внедряване на софтуерна система - социална мрежа БФП: 95000.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:93960.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Нови услуги в полза на рибарски общности и туристи: 1
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.013 МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултуритеАКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

България, с.Мирянци, 4443, м.
„Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“2020-04-22

12 месеца

с. Мирянци
Производствени инвестиции в сектора на аквакултурите.Проектът предвижда увеличаване капацитета на филтрационните мощности на предприятието чрез изграждане на БФП: 199974.77 лв.

СФ:199974.77 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.019 МИРГ Пазарджик Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

България, с.Мирянци, 4443, имот 010015 местност Грохорлива дъмга
Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 20192020-04-22

12 месеца

гр. Пазарджик
Модернизация и въвеждане на нови технологии в предприятия за преработка на аквакултуриДейностите по проекта включват: 1. Доставка и монтаж на покривна Фотоволична централа с производствен капацитет 60кВ;, 2. Закупуване на 2 / два / броя електрокари с товароподемност до 1,6 тона всеки; 3. Закупуване на 1/ един/ брой лекотоварен автомобил с хладилно оборудване, с полезен товар след изолация и хладилен агрегат до 600 кг.; 4. Закупуване на 1/ един/ брой лекотоварен автомобил с хладилно оборудване тип бус, с полезен товар след изолация и хладилен агрегат до 1, 2 тона.БФП: 160129.50 лв.

СФ:160129.50 лв.

РИС:160112.50 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой модернизирани предприятия: 2; Запазени работни места: 16
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.036 МИРГ Пазарджик - Мярка:3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

000351736

България, гр. Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2
Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик2020-03-11

12 месеца

с. Звъничево, общ. Пазарджик
Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация; Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в рибарския райони; Подкрепа за инфраструктура и услуги, в полза на малки рибарски общности.Проектът цели повишаването на атрактивността и привлекателността на средата на обитаване в с. Звъничево, община Пазарджик, в поречието на р.Марица, чрез създаване на качествена и хармонична среда в полза на рибарските общности и посетителите. Проектът предвижда дейности за подобряване средата на живот в рибарския район: изграждането на детски кът-площадка за игра в парково пространство в центъра на село Звъничево, както и дейности за информация и комуникация.БФП: 39608.93 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:32787.44 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Дял на инвестициите за дребномащабна инфраструктура: 10.93 %
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”ДКН - БОРД Сдружение

205938554

България, гр.Бургас, 8011, Ж.К. Меден рудник - Зона А, бл. 383, офис 1
ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ - БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ2020-04-14

12 месеца

гр. Бургас
Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство; Подпомагане развитието на местната икономика, съхраняване на околната среда и културната идентичност.За целите на проекта ще бъде изработен рекламно-исторически филм за залива Ченгене скеле и рибарското селище. Посредством участието на известнa личност и звук на три езика филмът ще представи забележителната история на местността и уникалните нови форми на туризъм, които се развиват там. Ще бъдат изработени 1000 броя носители с филма, 2000 рекламни плаката и трейлър. Носителите ще бъдат разпространени на територията на МИРГ БФП: 103920.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:103920.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой подпомогнати НПО: 1; Проекти, които водят до формиране на местен материален и/или нематериален туристически продукт: 1; ; Проекти, които целят съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природно и/или културно и/или историческо наследство: 1; ;
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПЕТЪР ЯНЕВ 1939

000045013

България, гр.Бургас, 8014, кв.Крайморие, ул.
Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас2020-04-14

24 месеца

гр. Бургас
Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство; Подпомагане развитието на местната икономика, съхраняване на околната среда и културната идентичност.Проектът има за цел да повиши туристическата привлекателност на кв. Крайморие, гр. Бургас чрез развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в района. Дейностите по проекта включват: изготвяне на проучване на традиции, обичаи и занаяти в кв. Крайморие; разработване на устойчиви дейности за популяризирането им; доставка на мобилна сглобяема сцена, зрителски седалки и професионално озвучаване с цел обогатяване и разнообразяване на дейността на читалището за провеждане на регионални и национални мероприятия (фестивали, събори, концерти, възстановки и други); дейности по популяризиране на проекта.БФП: 142147.28 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”Народно Читалище „Просвета-1927“

000044801

България, гр.Камено, 8120, ул. „Освобождение“ №84
Назад към лютиерството и корените на кайлии2020-04-14

24 месеца

гр. Камено
Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство; Подпомагане развитието на местната икономика, съхраняване на околната среда и културната идентичност.Проектът предвижда ремонт и обновяване на част от читалищната сграда в гр. Камено с цел да се изгради експозиция и да се предложи място за предаване на занаятите на младите хора в подходяща среда, закупуване на оборудване за осветление и озвучаване на фестивални събития; провеждане на серия от културни събития. Предложената инициатива ще спомогне за опазването на нематериалното културно наследство на Камено, развитието на културата в общината, създаването и провеждането на нови събития от културния календар, както и популяризирането му като уникален туристически продукт.БФП: 197813.51 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”Община Бургас

000056814

България, гр.Бургас, 8000, ул. АЛЕКСАНДРОВСКА № 26
Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“2020-04-14

24 месеца

гр. Бургас
Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство; Подпомагане развитието на местната икономика, съхраняване на околната среда и културната идентичност.Проектът предвижда развитие и популяризиране на териториалната уникалност на с.о. „Ченгене скеле“ и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство, традиции и природа. Планираните дейности по проекта включват изготвяне на проучване за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив; разработване на интерпретационни програми и подготовка на аниматори за тяхното провеждане; инвестиции свързани с изграждането на етнографски комплекс, разработване на идейна концепция и изграждане на етнографска експозиция, дейности за популяризиране на проекта.БФП: 325945.95 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПомориеBG14MFOP001-4.039 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“Община Поморие

000057179

България, гр.Поморие, 8200, ул.СОЛНА, номер 5
АРТ КОМПЛЕКС – ВОДНА КУЛА – МУЗЕЙ НА РИБАРСТВОТО, ГР. ПОМОРИЕ2020-10-09

24 месеца

гр. Поморие
Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, съхранение и развитие на местното културно наследство; Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност.Основната цел на проекта е да се пригоди съществуващото съоръжение Водна кула в съвременно съоръжение на няколко нива, което да съчетава функциите на експозиционни площи, като по този начин ще се повиши привлекателността на рибарския район чрез подобряване средата на живот, използване на културното и морското културно наследство и разнообразни културни дейности, които от своя страна ще допринесат за диверсификация на местната икономика, създаването на заетост и укрепване на местната идентичност. Проектът предвижда изготвяне на технически проект и строително-ремонтни работи за цялостна реконструкция на: - мултифункционална зала, екзпозиционни площи; - паркоустройство и благоустройство на дворното пространство. Обектът предвижда да съдържа: експозиционна площ в обема на резервоара или други временни експозиции, вертикална комуникация, мултимедиен екран, входно пространство и други.БФП: 318989.19 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.037 Мярка 2.2 Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“Музей Старинен Несебър

812115040

България, гр.Несебър, 8231, улица Месамбрия 2а
Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей Старинен Несебър2020-11-25

6 месеца

гр. Несебър
Подобряване на качеството на живот и услугите за населението; Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация; Диверсификация на икономическите дейности чрез създаване на нови продукти и услуги.Проектът предвижда подмяна на съществуващата карта на Несебърския полуостров в Зала № 1 на Археологическия музей с нова интерактивна карта, предназначена за ползване от организирани туристи и екскурзоводи. Чрез тази карта, те ще могат да получават подробна информация за отделните музеи и паметници на културата в Стария град на Несебър. Дейностите предвиждат доставка, монтаж и пускане в експлоатация на мултимедийна система за презентации.БФП: 33282.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:33180.00 лв.
Сключен

Резултати:Брой разработени и позиционирани на пазара нови туристически продукти: 1; Брой създадени или обновени атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: 1
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.034 Мярка 3.2 Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯОбщина Несебър

000057122

България, гр.Несебър, 8230, Ул. Еделвайс № 10
Реконструкция на улична мрежа – ул. Ахелой, ул. Тервел, ул. Хемус, ул. Месамбрия – частично, гр. Несебър – стар град, Община Несебър2020-07-27

12 месеца

гр. Несебър
Опазване и популяризиране на културното и природно наследство на територията и изграждане на дребномащабна инфраструктура; Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация.Проектът предвижда подмяна на съществуващите улични и тротоарни настилки в рибарския район - стар град Несебър с подходящи такива, използвани при изграждането на Трасе на културно-туристически маршрут Духовен път по ул. Ахелой, ул. Хемус, ул. Тервел и ул. Месамбрия.БФП: 149668.99 лв.

СФ:45111.06 лв.

РИС:149668.99 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой проекти за опазване на природно и културно наследство: 1
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.037 Мярка 2.2 Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯОбщина Несебър

000057122

България, гр.Несебър, 8230, ул. Еделвайс № 10
Организация и провеждане на рибен фестивал Есенни пасажи 2020 с цел популяризиране на рибарски район Несебър2020-10-12

12 месеца

гр. Несебър
Подобряване на качеството на живот и услугите за населението; Повишаване на атрактивността на туристическата дестинация; Диверсификация на икономическите дейности чрез създаване на нови продукти и услуги.Проектът предвижда организиране и проведеждане на специализиран рибен фестивал Есенни пасажи 2020 с който да отдаде почит на един най-древните и традиционни за града занаяти – рибарството. Дейностите по проекта включват: 1. Организация и провеждане на рибен фестивал Есенни пасажи 2020; 2. Доставка на специализирана конструкция - сцена и висококачествен пълноцветен LED екран; 3. Управление на проектаБФП: 198279.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:196623.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой разработени и позиционирани на пазара нови туристически продукти: 1; Брой организирани и проведени фестивални събития за популяризиране на туристическия потенциал в рибарската територия: 1
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯВодолазен клуб Кракен

205113299

България, гр.Несебър, 8230, ул. Монсеньор Анжело Ронкали 6
Създаване на Водолазен клуб Кракен - нова туристическа атракция на територията на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ2020-12-08

24 месеца

гр. Несебър
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Поектът предвижда създаване на водолазен клуб в гр. Несебър, който да подпомогне популяризирането и развитието на водолазния спорт, както и опазването и изучаването на българските естествени водоеми и черноморска акватория. Проектното предложение включва следните основни дейности: 1. Начално и последващо обучение на водолази - деца и възрастни, вкл. до степен помощник-инструктор. При провеждането на водолазни обучения във Водолазен клуб Кракен ще се следва методологията и стандартите, заложени в международната система за водолазно обучение PADI – Professional Association of Diving Instructors и международната система за оказване на първа долекарска помощ EFR – Emergency First Response; 2. Провеждане на дейности по почистване на морското дъно и прилежащата плажна ивица на местата за гмуркане от отпадъци от човешка дейност; 3. Провеждане на мероприятия под формата на семинари, лекции, тематични вечери с цел популяризиране на дейността по опазване от замърсяване, почистване на Българското Черноморско крайбрежие, както и съхраняване на подводната флора и фауна; 4. Организиране на кратки подводни разходки (в басейн и/или морска среда) за деца и възрастни, без опит в гмуркането, с цел първоначално запознаване с водолазния спорт и популяризирането му; 5. Изграждане на партньорски взаимоотношения с другите водолазни клубове в България и Българската Национална Асоциация по подводна дейност.БФП: 166898.48 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯОбщина Несебър

000057122

община Несебър, гр. Обзор
Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване2020-12-08

24 месеца

гр. Обзор
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Проектът предвижда създаване на нова туристическа атракция в град Обзор – изграждане на детска площадка с подходящо озеленяване и осветление и съпътстващата я инфраструктура за по-добър достъп – открит паркинг за автомобили. Чрез изпълнението на проекта община Несебър неминуемо ще допринесе за подобряване на имиджа на гр. Обзор в сферата на морския туризъм, в допълнение и към предоставените вече възможности за практикуване на редица спортове като плажен волейбол, плуване, сърфиране, гмуркане, джетове, водни ски и др.БФП: 298008.28 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯВодолазен клуб Кракен

205113299

България, гр.Несебър, 8230, ул. Монсеньор Анжело Ронкали 6
Създаване на Водолазен клуб Кракен - нова туристическа атракция на територията на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ2020-05-18

24 месеца

гр. Несебър
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Поектът предвижда създаване на водолазен клуб в гр. Несебър, който да подпомогне популяризирането и развитието на водолазния спорт, както и опазването и изучаването на българските естествени водоеми и черноморска акватория. Проектното предложение включва следните основни дейности: 1. Начално и последващо обучение на водолази - деца и възрастни, вкл. до степен помощник-инструктор. При провеждането на водолазни обучения във Водолазен клуб Кракен ще се следва методологията и стандартите, заложени в международната система за водолазно обучение PADI – Professional Association of Diving Instructors и международната система за оказване на първа долекарска помощ EFR – Emergency First Response; 2. Провеждане на дейности по почистване на морското дъно и прилежащата плажна ивица на местата за гмуркане от отпадъци от човешка дейност; 3. Провеждане на мероприятия под формата на семинари, лекции, тематични вечери с цел популяризиране на дейността по опазване от замърсяване, почистване на Българското Черноморско крайбрежие, както и съхраняване на подводната флора и фауна; 4. Организиране на кратки подводни разходки (в басейн и/или морска среда) за деца и възрастни, без опит в гмуркането, с цел първоначално запознаване с водолазния спорт и популяризирането му; 5. Изграждане на партньорски взаимоотношения с другите водолазни клубове в България и Българската Национална Асоциация по подводна дейност.БФП: 166898.48 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯВодолазен клуб Кракен

205113299

България, гр.Несебър, 8230, ул. Монсеньор Анжело Ронкали 6
Създаване на Водолазен клуб Кракен - нова туристическа атракция на територията на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ2020-07-27

24 месеца

гр. Несебър
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Поектът предвижда създаване на водолазен клуб в гр. Несебър, който да подпомогне популяризирането и развитието на водолазния спорт, както и опазването и изучаването на българските естествени водоеми и черноморска акватория. Проектното предложение включва следните основни дейности: 1. Начално и последващо обучение на водолази - деца и възрастни, вкл. до степен помощник-инструктор. При провеждането на водолазни обучения във Водолазен клуб Кракен ще се следва методологията и стандартите, заложени в международната система за водолазно обучение PADI – Professional Association of Diving Instructors и международната система за оказване на първа долекарска помощ EFR – Emergency First Response; 2. Провеждане на дейности по почистване на морското дъно и прилежащата плажна ивица на местата за гмуркане от отпадъци от човешка дейност; 3. Провеждане на мероприятия под формата на семинари, лекции, тематични вечери с цел популяризиране на дейността по опазване от замърсяване, почистване на Българското Черноморско крайбрежие, както и съхраняване на подводната флора и фауна; 4. Организиране на кратки подводни разходки (в басейн и/или морска среда) за деца и възрастни, без опит в гмуркането, с цел първоначално запознаване с водолазния спорт и популяризирането му; 5. Изграждане на партньорски взаимоотношения с другите водолазни клубове в България и Българската Национална Асоциация по подводна дейност.БФП: 166898.48 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯВодолазен клуб Кракен

205113299

България, гр.Несебър, 8230, ул. Монсеньор Анжело Ронкали 6
Създаване на Водолазен клуб Кракен - нова туристическа атракция на територията на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ2020-12-08

24 месеца

гр. Несебър
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Поектът предвижда създаване на водолазен клуб в гр. Несебър, който да подпомогне популяризирането и развитието на водолазния спорт, както и опазването и изучаването на българските естествени водоеми и черноморска акватория. Проектното предложение включва следните основни дейности: 1. Начално и последващо обучение на водолази - деца и възрастни, вкл. до степен помощник-инструктор. При провеждането на водолазни обучения във Водолазен клуб Кракен ще се следва методологията и стандартите, заложени в международната система за водолазно обучение PADI – Professional Association of Diving Instructors и международната система за оказване на първа долекарска помощ EFR – Emergency First Response; 2. Провеждане на дейности по почистване на морското дъно и прилежащата плажна ивица на местата за гмуркане от отпадъци от човешка дейност; 3. Провеждане на мероприятия под формата на семинари, лекции, тематични вечери с цел популяризиране на дейността по опазване от замърсяване, почистване на Българското Черноморско крайбрежие, както и съхраняване на подводната флора и фауна; 4. Организиране на кратки подводни разходки (в басейн и/или морска среда) за деца и възрастни, без опит в гмуркането, с цел първоначално запознаване с водолазния спорт и популяризирането му; 5. Изграждане на партньорски взаимоотношения с другите водолазни клубове в България и Българската Национална Асоциация по подводна дейност.БФП: 166898.48 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.037 Мярка 2.2 Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯСДРУЖЕНИЕ ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ - БУРГАС

176813178

България, гр.Бургас, 8000, ж-к МЕДЕН РУДНИК, бл. 116, вx. А, ет. 3, ап. 5
ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМОТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКА ТЕРИТОРИЯ - РАВДА2020-12-09

15 месеца

Несебър
Подобряване качеството на живот и услугите за населението; Диверсификация на икономическите дейности на територията.Проектът е насочен към създаването на благоприятна среда за разширяване популярността на рибарската територия - село Равда. Проектните дейности включват приобщаване на ученици, представители на местната рибарска общност, рибари и граждани в дейности за проучване на историята, традициите и обичаите, свързани с рибарския поминък в Равда. Ще се проведе Събитие Рибарска среща, на което представители на местната рибарска общност ще се запознаят с Механизми за повишаване атрактивността на рибарския поминък. В рамките на проекта ще бъде създадена местна атракция- Рибарски музей Морето на Равда и ще бъде проведен Фестивал Равда- морето, рибите и рибарите, които имат иновативен характер и ще допринесат за привличането на нови посетители и туристи в рибарската територия- Равда, както и на любители на рибарския поминък. В Рибарския музей ще бъдат експонирани природното богатство на Черноморското крайбрежие на Равда, история и настояще на рибарския поминък, фотоси, представящи черноморските обитатели, характерни за района на Равда, рибарски принадлежности от миналото. Във Фестивалната програма се предвиждат: Откриване на Рибарския музей; Демонстрационно представяне на местни рибарски обичаи; Демонстрационен улов с лодки с участието на деца и местни рибари; Кулинарен празник; Детска творческа работилница. Ще бъде разработена и въведена Маркетингова стратегия за промотиране и развитие на иновативните атракции и събития, създадени по проекта, в рибарска територия Равда. За атракциите и събитията по проекта ще бъде създаден и разпространен сред широка аудитория Промоционален филм. За ценителите на традиционната Черноморска кухня от село Равда - местни жители, посетители и туристи ще бъде отпечатана и разпространена Кулинарна книга Най- вкусните рибни ястия от Равда. Дейностите по проекта кореспондират с морето, историята и традициите на рибарската територия- Равда и ще имат устойчив ефект за превръщането на Равда в атрактивна туристическа дестинация.БФП: 88028.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Български Черноморски сговор: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните ОБЩИНА АВРЕН

000093378

България, с.Аврен, 9135, ул. ТОДОР НОЕВ № 8
Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област2020-04-14

24 месеца

с. Здравец, общ. Аврен
Подобряване на околната среда в територията на МИРГ; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Съхраняване на местни обекти на националното природно и архитектурно наследство.Проектът предвижда изграждане на отвеждаща инфраструктура в с. Здравец, до воден обект с цел подобряване транспортната достъпност и създаване на оптимални условия за развитие на сектор рибарство и развитие на туристически, културен и социален туризъм и популяризиране на отглежданите аквакултури и рибарската общност. Дейностите по проекта включват: 1. Организация и управление; 2. Строително ремонтни дейности; 3. Строителен надзор; 4. Авторски надзор; 5. Информация, публичност и и визуализацияБФП: 344063.84 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Български Черноморски сговор: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните ОБЩИНА БЯЛА

000093435

България, гр.Бяла, 9101, ул. АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ № 29
Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново2020-04-14

18 месеца

общ. Бяла (обл.Варна)
Подобряване на околната среда в територията на МИРГ; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Съхраняване на местни обекти на националното природно и архитектурно наследство.Проетът предвижда в парка в град Бяла да бъде изградена комбинирана детска площадка като се обособят зони за деца. Ще се осигури достъпност за ползватели с увреждания. В парка е предвидено LED осветление с цел равномерна осветеност на отделните зони. Предвижда се затревяване и засаждане на групи храсти и дървета. Детските площадки в селата Дюлино, Горица и Господиново ще бъдат оборудвани със съоръжения за игри и отдих. Други дейности по проекта: Организация и управление, Строителен и авторски надзор и ПубличностБФП: 321513.70 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:311137.64 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:
МИРГ Български Черноморски сговор: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

000093517

България, гр.Долни чифлик, 9120, пл. ТИЧА №1
Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености - основен ремонт на ул. Братя Шкорпил, с. Шкорпиловци.2020-04-14

24 месеца

общ. Долни чифлик, с. Шкорпило
Подобряване на околната среда в територията на МИРГ; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Съхраняване на местни обекти на националното природно и архитектурно наследство.Проектът предвижда: 1. Рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка, ремонт на уличните съоръжения, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им и ще се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води по ул. Братя Шкорпил в с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна; 2. Поставяне на елементи на градското обзавеждане и озеленяване - перголи с пейки, перголи без пейки, кошчета и озеленяване (дива лоза) по алея свързваща с. Шкорпиловци с КК Шкорпиловци.БФП: 264942.73 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска областБЕЛОСЛАВСКО СТЪКЛО Фондация

205287780

България, гр.Белослав, 9178, цех 4 на Белопал АД
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда и морското наследство от Фондация Белославско стъкло2020-11-25

18 месеца

гр. Аксаково,гр.Белослав,гр.Ва
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.Фондация Белославско стъкло е неправителствена организация, включваща в целите си насърчаване на инициативи за решаване на екологични проблеми и обогатяване на културното, военното и гражданското наследство. Основните дейности, предвидени по проекта, са: Дейност 1: Местни проучвания, разработване и внедряване на иновации, вкл. малки пилотни проекти свързани с подобряване на енергийната ефективност и въздействието върху околната среда; Дейност 2: Дейности за разпространение на знания за околната среда и Синия растеж, вкл. семинари, курсове, обучения, конференции и др.; Дейност 3: Дейности по инвентаризация на културни/природни обекти на морското наследство и тяхното популяризиране, вкл. чрез дигитализация и онлайн платформи.БФП: 66690.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал -ОБЩИНА АКСАКОВО

000093385

България, гр. Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
Информационно-образователен център Син растеж2020-04-16

18 месеца

с. Кичево
Подобряване средата на живот и оползотворяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал; Подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж.Проектът цели подобряване на техническата инфраструктура и създаване на условия за повишаване на капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал на територията. В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт в сградата на кметството в с. Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център. Помещенията ще се обзаведат и оборудват в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. В рамките на проекта за 12 месеца центъраътще функционира като промотира водното и морско богатство на територията на МИРГ. С цел разпространения на знания за водното богатство и Европейска стратегия Син растеж ще се проведат обучителни курсове и широка информационна кампания на територията МИРГ.БФП: 344276.62 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциалОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

000093403

България, гр.Белослав, 9178, Ул. Цар Симеон Велики № 23
Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав.2020-03-30

12 месеца

гр. Белослав
Насърчаване на социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ чрез подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура; Подобряване средата на живот и оползотворяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал; Подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности, свързани с интегрираното използване на морските ресурси за син растеж.Дейностите по проекта включват облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед, и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав, както и авторски надзор и дейности за информация и комуникация.БФП: 380137.28 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:376758.50 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциалОБЩИНА ВАРНА

000093442

България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ Васил Левски - Галата 1927, гр. Варна2020-04-06

10 месеца

гр. Варна
Подобряване средата на живот и оползотворяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал; Подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж.Проектът цели създаване на Морски образователен център, което включва ремонтни дейности, обновяване, закупуване на компютърно оборудванe и климатик, закупуване на обзавеждане на НЧ Васил Лески- Галата 1927” и информация и комуникация по проекта.БФП: 381231.68 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:364638.68 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Подпомогнати проекти за инвестиции в инфраструктура свързана с рибарите и рибарските дейности: 1
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска областОБЩИНА ВАРНА

000093442

България, гр.Варна, 9000, бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК № 43
Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство2020-05-28

10 месеца

гр. Варна
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.Проектът включва изпълнението на следните дейности: 1. Създаване и отпечатване на книга, съдържаща информация относно развитието на рибарския сектор и местната общност свързана с морето във 3-те общини, с акцент историята на Първото рибарско училище в България и стогодишнината от създаването му. 2.Организиране и провеждане на 2 броя конференции и на 6 броя тематични изложби на територията на Община Варна - район Аспарухово. 3. Изработка на рекламни материали, дипляни и дейности за информация и комуникация - банери, информационна табела и плакати.БФП: 63620.68 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:55732.95 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой лица, информирани по въпроси, свързани с опазване на околната среда: 600; Брой проекти за експониране на местното културно и природно наследство: 1; Брой проекти, свързани със запазване и съхранение на природни, културни и др. ценности на територията: 1
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска областСДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

205777866

България, гр.Варна, 9003, гр. Варна, кв. Аспарухово”, ул. Маркови кули № 28 ет. 3
Наръчник на туриста Културно-исторически и туристически календар в МИРГ Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково”2020-05-20

10 месеца

гр. Варна
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.Проектът предвижда създаване и отпечатване на Наръчник на туриста, чието съдържание ще бъде разделено в 3 тематични направления за всяка област /респ. Аспарухово, Белослав и Аксаково/ и ще включва: - културни събития; - културно-исторически обекти; - туристически обекти; - алтернативен туризъм. Дейностите по проекта включват: 1. Събиране и обработка на информация и осигуряване на фотогрофии, предмет на авторско право; 2. Превод, реакция и корекция; 3. Дизайн, предпечат и печат в 2000 брой тираж на Наръчник на туриста; 4. Провеждане на 3 инфорационни срещи, създаване на иновативна театрална постановка SOS за ЧЕРНО МОРЕ сред ученици и организиране на 6 представления по 2 във всяка община от МИРГ.БФП: 44334.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:44064.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой лица, информирани по въпроси, свързани с опазване на околната среда: 60; Брой проекти за експониране на местното културно и природно наследство: 1; Брой проекти, свързани със запазване и съхранение на природни, културни и др. ценности на територията: 1
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска областСДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

205777243

България, гр.Аксаково, 9154, ж.к. Надежда, бл. 7, вх. 1А, ет. 5, ап. 14
Програма за обучение на водолази - любители и повишаване знанията за околната среда и Синия растеж2020-05-22

10 месеца

гр. Варна
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.Проектът предвижда дейности, които обхавщат трите общини на МИРГ Варна район Аспарухово-Белослав-Аксаково. 1. Провеждане на сертифицарана обучителна програма за водолази - любители; 2. Провеждане на 3 информационни семинара за повишаване на знанията за околната среда и Синия растеж и тяхното опазване; 3. Комуникационна кампания и обработка на кандидатурите за участие във водолазното обучение и информационните семинариБФП: 26109.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:26109.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой обучени лица: 60; Брой лица, информирани по въпроси, свързани с опазване на околната среда: 60; Брой проекти, свързани със запазване и съхранение на природни, културни и др. ценности на територията: 1; Брой проекти за експониране на местното културно и природно наследство: 1
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска областСдружение СИНИ ХОРИЗОНТИ

205821323

България, гр.Варна, 9003, район Аспарухово , ул.Народни будители№45 ет.1 ап.39
Екологична и устойчива рибарска област-популяризиране, изучаване и опазване на наследството на местната общност на територията на общините-Аксаково, Белослав и Варна2020-05-18

8 месеца

общ. Варна, общ. Белослав, общ
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.Проектът предвижда създаване на онлайн платформа чрез която да бъдат представени в триизмерен модел очертанията и формите на крайбрежието и прилежащия шелф, комбинирани с данни за наличното биоразнообразие, екология, течения, показатели на вода и въздух, защитени зони и зони от НАТУРА 2000, забранени за риболов зони, исторически данни и др. Предвидените дейности по проекта са: 1. Провеждане на комбинирано лазерно и хидрографско заснемане на крайбрежието и прилежащия подводен терен на територията на МИРГ; 2. Създаване на 3D модел на описаната зона; 3. Създаване на онлайн платформа за представяне на събраните данни и създадените модели на крайбрежната зона и шелф; 4. Представяне на данни, научни изследвания, литература, визуални и аудио файлове за местната общност, рибарския и морски сектор на територията и акваторията на общините: Аксаково,Белослав,Варна; 5. Описание и представяне на морската и езерна флора и фауна; 6. Представяне на добри практики на рибарските сдружения на територията на МИРГ; 7. Закупуване на сървър.БФП: 69935.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:66449.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой лица, информирани по въпроси, свързани с опазване на околната среда: 100; Брой проекти, свързани със запазване и съхранение на природни, културни и др. ценности на територията: 1; Брой проекти за експониране на местното културно и природно наследство: 1
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска областСДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

103768928

България, гр.Варна, 9000, кв. Аспарухово, ул. Балкапан 13 А
Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически Син растеж2020-05-18

7 месеца

гр. Варна
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на териториятаПроектът представлява изследване, реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на Синия растеж и Синята икономика. Дейностите по проекта включват: Провеждане на социологическо изследване и разработване на маркетингов план за развитие чрез Син растеж; Разработване на Наръчник; Онлайн платформа за Син растеж и дигитализация на морското и културно-историческото наследство; Филм за популяризиране на Синия растеж; Организиране на конференция за определяне на насоки и приоритети. Всички тези дейности ще бъдат свързани с кампания за популяризиране на проекта, донора и ПМДР.БФП: 69160.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:62400.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Брой лица, информирани по въпроси, свързани с опазване на околната среда: 25; Брой проекти, свързани със запазване и съхранение на природни, културни и др. ценности на територията: 1; Брой проекти за експониране на местното културно и природно наследство: 1
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.024 МИРГ-ШКБ-1.2.1 Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”АКВА ФИШ 70 ООД

204380395

България, с.Крапец (общ.Шабла), 9674, ул.СЕДЕМНАДЕСЕТА, номер 6
Оборудване за осигуряване на безопасността и условията на труд на плавателните съдове на АКВА ФИШ 70 ООД2020-10-09

12 месеца

с. Крапец, общ. Шабла
Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите; Подпомагане на инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност.Фирмата оперира в извършването на дребномащабен улов и промишлен риболов. Инвестициите, предвидени по проекта, ще допринесат за повишаване безопастостта и подобряване условията на труд на работещите и обслужващите плвателните съдове, собственост на фирмата. Дейности по проекта вкючват: Закупуване и доставка на оборудване за осигуряване на безопасността и условията на труд; Провеждане на обучение на персонала за работа с оборудването, с цел осигуряване на правилно и безопасно боравене.БФП: 12285.81 лв.

СФ:12285.81 лв.

РИС:6778.54 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Предприятия въвели нови процеси за безопасни условия на труд: 1
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури”ДЪЛБОКА ООД

103142582

България, гр.Каварна, 9650, ул. РАКОВСКИ, номер 16
Предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултура и риболов2020-04-22

18 месеца

с. Българево (общ. Каварна)
Създаване на добавена стойност за продуктите от риболов и аквакултури; Изграждане на нови и модернизация на съществуващи преработвателни предприятия.Проектът ще бъде реализиран на два етапа, като първият етап включва извършването на основен ремонт и реконструкция на съществуващо предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултура и риболов, в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, местност Дълбока. Първият етап от проекта ще бъде реализиран със собствени средства. Финансиране по ПМДР 2014-2020 бенефициентът ще получи за реализиране на втория етап от проекта, който включва закупуване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване и обзавеждане за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати. Проектният капацитет на обекта за преработка ще бъде около 1200 кг/ден. С въвеждането в експлоатация на предприятието ще се подобрят значително условията за труд на персонала, ще се осигури по-висока конкурентноспособност на продукцията, поради намаляване на разходите за преработка и ще се реализира висока добавена стойност на продуктите от аквакултура, като се разшири пазарната реализация на продукцията.БФП: 195500.00 лв.

СФ:484248.16 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”ОБЩИНА БАЛЧИК

000852544

България, гр.Балчик, 9600, пл. 21 септември № 6
Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик2020-03-11

18 месеца

гр. Балчик
Насърчаване на социалното благополучие, намаляване на бедността и икономическото развитие на територията на МИРГ; Създаване, подобряване и разширяване на малка по мащаб инфраструктура на рибарската територия; Подобряване и разширяване на основните услуги, включително за отдих, спорт и свободно време.Основната задача на проекта е свързана със създаване на условия за развиване на масовия спорт и учебно-тренировъчна дейност, разработване на естетична и безопасна рекреативна среда подходяща за пешеходна комуникация, отдих, обществени и културни изяви. Проектът предвижда строително-мотажни дейности за изграждане на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. Балик, гр. Балчик, вкл. изпълнение на строителен и авторски надзор. В нея ще се изгради игрище за футбол с настилка - тип Изкуствена трева, дренаж, осветление и ограда; игрище за тенис на корт с настилка - тип твърдоеластична от синтетични материали. На изградената алея около футболното игрище ще бъдат монтирани 10 броя фотопана с размер 70/50 см., на които ще бъдат изобразени различни аспекти от начина на рибарския живот, връзката на рибарите с природата и необятното море, свободата на професията Рибар. Целта е тези фотоси да отключат интереса на младите хора към рибарството и да ги привлекат към него. Проектът предвижда още организиране не спортни игри за сплотяване на рибарската общност, както и дейности за информация и комуникация.БФП: 390023.80 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:274344.69 лв.
Приключило изпълнение; Наложена 10 % финансова корекция.

Резултати: Инвестиции за подобряване достъпа до обекти свързани с дейността на рибарите: 1; нвестиции в инфраструктура, свързани със спорт, отдих и свободно време, насочена към рибарските общности: 1
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”ОБЩИНА ШАБЛА

000852957

България, гр.Шабла, 9680, гр. Шабла ул. Равно поле № 35
Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”2020-03-11

18 месеца

общ. Шабла
Създаване, подобряване и разширяване на малка по мащаб инфраструктура на рибарската територия; Подобряване и разширяване на основните услуги, включително за отдих, спорт и свободно време.Проектът предвижда строително-монтажни работи за изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла, вкл. дейности по упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, както и дейности по доставка на оборудване и обзавеждане за Морски клуб.БФП: 315837.10 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.051 МИРГ Самоков - Мярка 04 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територияОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр.Самоков, 2000, бул. МАКЕДОНИЯ, номер 34
Обновяване на терен отреден за озеленяване в ПИ 15285.8.515, УПИ I - за градинка и магазин, кв. 92 по ПРЗ на с. Говедарци, Община Самоков2021-01-05

24 месеца

с. Говедарци, общ. Самоков
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културното и природно наследствао; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Насърчаване на социалното блогополучие; Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Дейностите по проекта предвиждат: -Отводняване на терена; -Възстановяване на съществуваща водна площ – басейн, водна каскада; -Рехабилитация и обновяване на терена; -Изграждане на нови алеи и стълби за преодоляване на денивелацията на терена; -Изграждане на кътове за отдих; -Подмяна и нови плочници, бордюри, включително стълбата; -Монтаж на градински и паркови елементи - пейки, пейки с пергули, беседки, кошчета за битови отпадъци и др.; -Ремонт и възстановяване на алейното осветление.БФП: 210000.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.051 МИРГ Самоков - Мярка 04 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територияОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр.Самоков, 2000, бул. МАКЕДОНИЯ, номер 34
Обновяване на площадно пространство между улици с о.т. 77-76-81-80-79-80 село Райово Община Самоков2021-01-05

24 месеца

с. Райово, общ. Самоков
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културното и природно наследствао; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГПо проекта се предвижда рехабилитация и обновяване на площадното пространство в с. Райово, общ. Самоков, както следва: - подмяна на настилки бордюри и асвалтови настилки по прилежащите около площанното пространство улици с о.к. 77-76-81-80-79-78; - монтаж на градински паркови елементи- пейки, кошчета за битови отпадъци и др.БФП: 250710.43 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.051 МИРГ Самоков - Мярка 04 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територияОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр.Самоков, 2000, бул. МАКЕДОНИЯ, номер 34
Обновяване на площадно пространство южно от улица с о.т.23,24 в кв. 16 и част от УПИ VI отреден за читалище, съвет, поща, обществена организация и градинка по плана на село Марица2021-01-05

24 месеца

с. Марица, общ Самоков
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културното и природно наследствао; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Насърчаване на социалното блогополучие; Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГПо проекта се предвиждат следните дейности: -Рехабилитация и обновяване на част от площадното пространство; -Подмяна на настилки и съществуващи плочници, поагане на бордюри; -Монтаж на градиски и паркови елементи- пейки, кошчета за битови отпадъци, указателни табели и др. -Рехабилитация и обновяване на чешма; -Рехабилитация и обновяване на фонтан.БФП: 289425.91 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.051 МИРГ Самоков - Мярка 04 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територияОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр.Самоков, 2000, бул. МАКЕДОНИЯ, номер 34
Благоустрояване на парк „Ридо” - III етап - Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея. Изграждане на екстремна велоалея и финтнес на открито за хора в неравностойно положение2021-01-05

24 месеца

общ. Самоков
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културното и природно наследствао; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Насърчаване на социалното блогополучие; Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГДейностите по проекта предвиждат: -Строително-монтажни работи за Благоустрояване на парк „Ридо” - III етап; -Изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, източно от ресторант „Ридо” до началото на терена определен за екстремна велоалея; -Изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение.БФП: 391153.33 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.051 МИРГ Самоков - Мярка 04 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територияОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр.Самоков, 2000, бул. МАКЕДОНИЯ, номер 34
Обновяване на площадно пространство пред кметство и читалище в ПИ 46067.2.134, УПИ V за площад и читалище, кв. 10 по ПРЗ на с. Маджаре, община Самоко2021-01-05

24 месеца

с. Маджаре, общ. Самоков
Запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културното и природно наследствао; Подобряване на инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ; Насърчаване на социалното блогополучие; Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГДейностите по проекта предвиждат: -Рехабилитация и обновяване и на площадното пространство; -Подмяна настилки на плочници, бордюри; -Монтаж на градински и паркови елементи - пейки, кошчета за битови отпадъци, указателни табели и др.; -Възстановяване чешма; -Ограждане на терена с ажурна дървена ограда с височина 1,20 м. и врата за достъп, с размери 1,20/1,20 м., двукрила.БФП: 58459.53 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.043 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доходЦентър Флорс ЕООД

202711416

България, гр.Бургас, 8000, ж.к. Меден рудник ул. Бачо Киро № 10
Нови методи за добри търговски практики в предлагането на хранителни продукти2021-02-11

8 месеца

гр. Бургас
Диверсифициране (разнообразяване) на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейностиДейностите по проекта включват: - Организиране и извършване на дейности свързани с закупуване и оборудване на преместваем обект състоящ се от два модула, изработен от термо панели, снабден изцяло с необходимата техника за извършване на дейности по приготвяне и предлага на различни видове хранителни продукти, като риба и аквакултури, пържени картофи, салати и напитки от свежи плодове и зеленчуци, сандвичи, палачинки, сладолед и сладки изделия, бира и безалкохолни напитки. Бенефицентът предвижда да обособи място, в което да се приготвя риба от собствен улов и да се подпомогне други рибари от региона като се осъществи изкупуване на техния улов. Предвижда се използването и приготвянето на свежи и замразени риба и аквакултури от съществуващите търговски организации от региона. Бенефициентът е осъществил договорни отношения с местни производители на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и други, като възнамерява да ги внедри в приготвянето на крайните хранителните продукти, като по този начин ще подпомага търговските отношения в различни отрасли на хранително-вкусовата промишленост. Проектът предвижда да даде възможност за откриване на едно ново работно място като запази съществуващите четири работни места в организцията. - Извършване на мероприятия от публичнен и информационнен характер.БФП: 89942.88 лв.

СФ:89942.88 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.043 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доходТОВЕКС СУИМ ООД

203610199

България, гр.Бургас, 8000, ж.к. Меден рудник, бл. 332, ет. 5, ап. 36
Създаване на център за спорт и развлечение на открито на територията на МИРГ Бургас-Камено2021-02-11

8 месеца

гр. Бургас
Диверсифициране (разнообразяване) на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейностиДейностите по проекта включват: - Създаване на център за спорт и развлечение на открито; - Организиране на широко обществено отразяване на проекта и популяризиране на резултатите от него.БФП: 74431.00 лв.

СФ:74431.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.062 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - КаменоОБЩИНА БУРГАС

000056814

България, гр.Бургас, 8000, Ул. Александровска 26
Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, Община Бургас2021-03-18

18 месеца

гр. Бургас
Подобряване на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обектиДейностите по проекта включват: Изпълнение на строително–монтажни работи за подобряване безопасността и условията на труд на рибарите; Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за подобряване здравето, безопасността и условията на труд на рибарите и работещите на защитена лодкостоянка в кв. Крайморие, община Бургас; Публичност на проекта.БФП: 378485.29 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.046 Мярка 2.1 Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯСдружение на риболовците БУРГАСКИ ЕЗЕРА Сдружение

177228868

България, гр.Бургас, 8014, ГЛАРУС, номер 16
Нови подходи за коопериране на територията на МИРГ Несебър-Месемврия2021-02-23

12 месеца

гр. Несебър
Насърчаване на иновациите; Разнообразяване на производството на продукти и услуги, свързани с риболова и рибарствоДейностите по проекта включват: - Предварително проучване и разработване на маркетингова стратегия за новата услуга; - Създаване на инструмент за сътрудничество - виртуална мрежа за любители рибари; - Визуализация и публичност на проекта и промотиране на приложението fishapp.bg.БФП: 75974.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯОБЩИНСКИ ВЕТРОХОДЕН КЛУБ - НЕСЕБЪР 2000

102641438

България, гр.Несебър, 8230, НАЦИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА БАЗА - ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ
РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ВЕТРОХОДЕН КЛУБ - НЕСЕБЪР 20002021-01-04

24 месеца

гр. Несебър
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Дейностите по проекта предвиждат: Закупуване на специализирани плавателни съдове за подготовка на деца за практикуване на ветроходен спорт.БФП: 188399.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.035 Мярка 3.1 Развитие на нови туристически продукти и атракции в МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯСНЦ Сдружение КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС

177091946

България, гр.Бургас, 8000, област Бургас, община Бургас гр. Бургас 8000 УЛ. Фердинандова No 60, ет. 3
Създаване на нов туристически продукт за популяризиране на туристическите атракции в община Несебър - VR Nesebar2021-01-04

12 месеца

гр. Несебър
Разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство; Насърчаване на социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм.Дейностите по проекта предвиждат: Подготовка на информация и съдържание за 50 обекта, които ще бъде включени във VR Nesebar; Заснемане на виртуални разходки/турове и снимкови галерии за 50 обекта, които ще бъдат включени във VR Nesebar; Оформяне на платформа и мобилно приложение VR Nesebar и тяхното тестване в реални условия.БФП: 75000.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.026 МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор РибарствоАКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

България, гр.Пазарджик, 4400, имот 010015 местност Грохорлива дъмга
Сграда за производство на фуражи за риба2021-02-17

12 месеца

Пазарджик, с.Мирянци
Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в сектор Рибарство; Разнообразяване на производството на продукти и услуги, свързани с риболова и рибарствоДейностите по проекта предвиждат: Извършване на СМР по проект Сграда за производство на фуражи за риби.БФП: 199999.50 лв.

СФ:199999.50 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.026 МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор РибарствоРИБОВЪДСТВО ПАЗАРДЖИК ЕООД

203366332

България, с.Сбор (общ.Пазарджик), 4449, ул. Десета № 10
СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ФУРАЖ ЗА РИБА И АКВАКУЛТУРИ2021-02-17

12 месеца

Пазарджик, с.Звъничево
Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в сектор Рибарство; Разнообразяване на производството на продукти и услуги, свързани с риболова и рибарствоДейностите по проекта предвиждат: Изграждане на Цех за за производство на фураж и Склад за съхранение на фураж.БФП: 199999.50 лв.

СФ:199999.50 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.048 МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския районАКВЕ ХАРИТИ

206185276

България, с.Величково (общ.Пазарджик), 4413, ул. ЕДИНАДЕСЕТА № 3
АВТОКИНО РИБОЛОВЕЦ2021-02-25

3 месеца

гр. Пазарджик
Създаване и модернизиране на туристически продукти и услуги, свързани с риболовния туризъм и рибарството; осигуряване на алтернативна заетостДейностите по проекта предвиждат: Подготовка, концепция, реклама и осигуряване на права за филмите за осъществяване на проекта; Организация и осъществяване на 10-дневно безплатно автокино за 50 автомобила; 3 рекламни клипа на туристически обекти за спортен риболов, риболовни бизнеси и туристически обекти от територията на МИРГ Пазарджик.БФП: 58920.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.048 МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския районАЛТЕРНАТИВА ЗА ВОДНО РАЗВИТИЕ ЗА ПАЗАРДЖИК

205667697

България, с.Огняново (общ.Пазарджик), 4417, ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 66
Популяризиране и подобряване на имиджа на територията на МИРГ Пазарджик в сферата на водните спортове2021-02-25

12 месеца

гр. Пазарджик
Създаване и модернизиране на туристически продукти и услуги, свързани с риболовния туризъм и рибарството; осигуряване на алтернативна заетостДейностите по проекта предвиждат популяризиране на водния спорт на територията на МИРГ Пазарджик чрез закупуване на: водолазно оборудване; оборудване за уиндсърфинг; оборудване за кайтбординг; оборудване за уейкборд; оборудване за каякинг; оборудване за теоретично представяне на водните спортове.БФП: 58843.28 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.048 МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския районВи Арт Фондация

176367997

България, с.Паталеница, 4497, ул. Тринадесета, номер 13
Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ - Пазарджик2021-02-25

12 месеца

гр. Пазарджик
Създаване и модернизиране на туристически продукти и услуги, свързани с риболовния туризъм и рибарството; осигуряване на алтернативна заетостДейностите по проекта предвиждат: Дейност 1 Проучване и разработване на туристическа маркетингова стратегия; Дейност 2 Разработване и маркетинг на туристически продукт и включени атракции; Дейност 3 Организиране и провеждане на рибен фестивал #ФотоФишФест за популяризиране на туристическия потенциал; Дейност 4 Рекламна кампания на разработения туристически продукт и фестивал.БФП: 55980.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.048 МИРГ Пазарджик Мярка: 3.1 Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския районВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

205527122

България, с.Звъничево, 4488, ул. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА № 3
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - РИБНО ЦАРСТВО2021-02-25

6 месеца

гр. Пазарджик
Създаване и модернизиране на туристически продукти и услуги, свързани с риболовния туризъм и рибарството; осигуряване на алтернативна заетостДейностите по проекта предвиждат: Проучване и подготовка за изработване на сценарий. Изработване на сценарий. Организация и заснемане на 20-минутен рекламно-информационен филм със заглавие "Община Пазарджик - Рибно царство"; Постпродукционна обработка, музикално оформление, звуково оформление, локализация на български, английски и руски език и изработване на 1000 броя носители на 20-минутен рекламно-информационен филм със заглавие "Община Пазарджик - Рибно царство".БФП: 58800.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.059 МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултуритеАКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

България, гр.Пазарджик, 4400, имот 010015 местност Грохорлива дъмга
Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури2021-03-24

12 месеца

Пазарджик, с.Мирянци
Oпазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите; Насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите; Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултуритеДейностите по проекта предвиждат: СМР дейности - Преустройство на етап 3-филтърни системи към обект; ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЛТРАЦИЯ НА ВОДА И СОРТИРАНЕ НА ЗАРИБИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ В ЛЮПИЛНЯБФП: 199999.51 лв.

СФ:199999.51 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.031 МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селОбщина Девин

000614895

България, гр.Девин, 4800, Дружба №1
Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък2021-01-25

18 месеца

гр. Девин
Опазване и възстановяване на околната среда и водното биологично разнообразие; Подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури; Ефективно използване на ресурсите от риболов и аквакултуриДейностите по проекта предвиждат: Обособяване и изграждане на кът за наблюдение на река Девинска включващо алея с парково оборудване, озеленяване и осветление с прилежащи паркоместа и изграждане на подход към речното корито на река Девинска необходим за изпълнение на мероприятия по почистване на речното корито и за наблюдение и риболов по поречието на река Девинска; Закупуване на специализирано оборудване и обучение за изпълнение на доброволческите инициативи за почистване на поречието на река Девинска и язовир Цанков камък; Организиране на доброволчески почиствания на речното корито на река Девинска и язовир Цанков камък.БФП: 97771.26 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.031 МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селОБЩИНА ДОСПАТ

000614906

България, гр.Доспат, 4831, ул Кап.Петко Войвода № 3
Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат2021-01-27

12 месеца

гр. Доспат
Опазване и възстановяване на околната среда и водното биологично разнообразие; Подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури; Ефективно използване на ресурсите от риболов и аквакултуриДейностите по проекта предвиждат: Доставка на стражева лодка, технически средства и оборудване за наблюдение и опазване на околната среда и превенция на бракониерството; Организиране и провеждане на две обучения за доброволци; Изработване на информационни материали за информиране на туристи и посетители за съществуващи забрани свързани с риболова.БФП: 95393.38 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.031 МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селСДРУЖЕНИЕ Био - Б - Еко Сдружение

120526197

България, с.Борино, 4824, ул. РОДОПИ 35
МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОХРАНА ЧИСТОТАТА НА ПРИРОДАТА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ2021-01-21

12 месеца

гр. Батак
Опазване и възстановяване на околната среда и водното биологично разнообразие; Подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури; Ефективно използване на ресурсите от риболов и аквакултуриДейностите по проекта предвиждат: Идентифициране и проучване на иновативни социални практики за повишаване имиджа и привлекателността на рибарската територия; Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ ; Краудсорсинг система за презентиране на природното и културното наследство в рибарската територия; Организиране почистването на природни и културно-исторически обекти, вкл. бреговете на водните басейни – намиращи се в територията на общините на Батак, Девин и Доспат; Доставка на офис и фото-техника.БФП: 92400.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.031 МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селСДРУЖЕНИЕ АЯНА Сдружение

205781266

България, гр.Батак, 4580, Иван Вазов, номер 41 А
РИБНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕКА КАТРАНДЖИ ДЕРЕ2021-01-27

18 месеца

гр. Батак
Опазване и възстановяване на околната среда и водното биологично разнообразие; Подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури; Ефективно използване на ресурсите от риболов и аквакултуриДейностите по проекта предвиждат: Рибностопански мероприятия в река "Катранджи дере" за повишаване на имиджа и за запазване на културното и природно наследство в рибарската територия; Адаптиране и прилагане на система за дистанционно обучение Дигитален еко-буквар; Доброволческа еко-акция.БФП: 96568.20 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.031 МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селСдружение на ловците и риболовците Ловно-рибарско дружество гр.Девин

120525049

България, гр.Девин, 4800, Руен, номер 2
Превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на Община Девин2021-01-20

8 месеца

гр. Девин
Опазване и възстановяване на околната среда и водното биологично разнообразие; Подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури; Ефективно използване на ресурсите от риболов и аквакултуриДейностите по проекта предвиждат: Доставка на технически средства и оборудване за наблюдение и опазване: За създаването на материални условия, които да обезпечаат дейностите по наблюдение и опазване на околната среда и превенция на бракониерството, дружеството ще осигури; Извършване на анкетно проучване сред гражданите, относно състоянието на околната среда на територията на община Девин; Организиране и провеждане на обучения за доброволци; Изготвяне на информационни материали с цел превенция.БФП: 41869.64 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:41676.25 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Проекти, насочени срещу бракониерството в язовирите и реките: 1; Брой информационно-образователни инициативи за опазване на природната среда: 2; оброволци, включили се в инициативи за почистване на бреговете: 30
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.016 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и разХОЛИДЕЙ БИО ООД

202316668

България, с.Аврен (общ.Аврен), 9135, ул. Тодор Ноев № 53
Създаване на цех за производство на лед за рибната промишленост2021-02-16

22 месеца

Аврен, с.Аврен
Разнообразяване на икономическите дейности; Добавяне на стойност и насърчаване на иновациитеДейностите по проекта предвиждат: Създаване на цех за производство на люспест лед за потребление в риболовната промишленост - за съхранение на сурова риба и охлаждане при транспортиране и излагане за продажба. Продуктът намира широко приложение като подпомагащ продукт в добива на дълбоководна риба и търговията с нея.БФП: 99718.95 лв.

СФ:99718.95 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.016 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и разКАСИТЕ ЕООД

201650978

България, гр.Долни чифлик, 9120, ул. МУСАЛА 13
Закупуване на МПС и хладилно оборудване за целите на социално предприятие в КАСИТЕ ЕООД за производство на хляб и хлебни изделия2021-02-16

6 месеца

гр. Долни чифлик
Разнообразяване на икономическите дейности; Добавяне на стойност и насърчаване на иновациитеДейностите по проекта предвиждат: Дейност 1 - Закупуване на специализирано моторно превозно средство (МПС); Дейност 2 - Закупуване, доставка и монтаж на термоизолационна и хладилна система; Дейност 3 - Дейности по информация и публичност.БФП: 21070.00 лв.

СФ:21070.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.016 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и разМД ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

201779186

България, с.Приселци (общ.Аврен), 9131, ул. Шипка № 9
Цех за екосъобразно производство и съхранение на сух лед за развитие на Сектор морска икономика на територията на МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен2021-02-15

12 месеца

Аврен, с.Близнаци
Разнообразяване на икономическите дейности; Добавяне на стойност и насърчаване на иновациитеДейностите по проекта предвиждат: Доставка и инсталиране на оборудване и обзавеждане за създаването на Цех за екосъобразно производство и съхранение на сух лед. Сухият лед ще бъде използван за охлаждане на витрини за съхранение на рибни продукти и аквакултури и за тяхното транспортиране. Организация, управление и отчитане на проекта.БФП: 99772.00 лв.

СФ:99772.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.016 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и разНЕВАФОЛИНГ ООД

200709797

България, с.Приселци (общ.Аврен), 9131, ул. Лале, номер 18, ап. Стопански двор
Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед2021-02-16

12 месеца

Аврен, с.Приселци
Разнообразяване на икономическите дейности; Добавяне на стойност и насърчаване на иновациитеДейностите по проекта предвиждат: Доставка и инсталиране на специализирано техническо оборудване, работещо чрез сух лед, за бластиране и почистване на рибарски, пасажерски и др. вид плавателни съдове, както и прилежащата им инфраструктура. Бластирането и премахването на ръжда, боя, и органични отлагания се осъществява без остатъчен вторичен продукт, което прави процеса екосъобразен, без да замърсява водните басейни или прилежащия ландшафт. Организация, управление и отчитане на проекта.БФП: 99600.00 лв.

СФ:99600.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.028 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА

176765096

България, с.Кривини, 9123, ул. Гагата 1
РИБКА ФЕСТ2021-04-05

10 месеца

Аврен, Бяла, Долни чифлик
Развиетие на капацитета на местните представители; Стимулиране на партньорството; Популяризиране на територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм; Разнообразяване на културния и социален животДейностите по проекта предвиждат: Проучванe, подбор и обработка на информация за традиционни кулинарни рецепти на храни с риба и за местните рибни ресурси с цел издаване на РЕГИОНАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ РИБАР И КУЛИНАР Бяла Долни чифлик Аврен; Организиране и провеждане на кулинарен фестивал РИБКА ФЕСТ в три издания; Провеждане на информационна кампания, с цел популяризиране на кулинарните традиции и обичаи, свързани с приготвяне на храна от риба и рибни продукти на територията на МИРГ.БФП: 54976.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.028 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ БЯЛА 2008 Сдружение

175605612

България, гр.Бяла (общ.Бяла, обл.Варна), 9101, Гроздьо Желев № 34
Популяризиране на Бяла чрез организиране на турнири по плажен волейбол2021-04-02

18 месеца

Бяла, гр. Бяла
Популяризиране на територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм; Разнообразяване на културния и социален живот.Дейностите по проекта предвиждат: Проектът предвижда закупуване на специфично спортно оборудване, което да отговаря на стандартите на Българската федерация по волейбол и FIVB и изграждане на 2 игрища за плажен волейбол. Организиране и провеждане на 2 турнира по плажен волейбол в гр. Бяла. Чрез турнирите ще се развие потенциала на местния волейболен клуб, ще се популяризира Бяла като дестинация за спортен и морски туризъм и ще се разнообрази социалния и културен живот. Публичност по проекта.БФП: 54998.60 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ БЧС: Бяла-Долни Чифлик-АвренBG14MFOP001-4.028 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на Фондация Николаевка

175738986

България, гр.Бяла (общ.Бяла, обл.Варна), 9101, Гроздьо Желев, номер 19, ет. 1, ап. 1
Маркетинг, екология и партньорство в развитието на туризма-предпоставки за инвестиции и устойчив растеж2021-04-26

9 месеца

Аврен, Бяла, Долни чифлик
Развиетие на капацитета на местните представители; Стимулиране на партньорството; Популяризиране на територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм; Разнообразяване на културния и социален живот.Дейностите по проекта предвиждат: Социологическо изследване, анализ и маркетингов план за развитие на туризма на територията на МИРГ; Наръчник за развитие и популяризиране на туризма; Създаване на онлайн обучителна платформа за популяризиране на туризма, екологията, морското, културно и историческо наследство , както и представянето на добри практики; Заснемане на филм за популяризиране на Екологичния туризъм, културата, занаятите и историческите обекти на територията на МИРГ; Организиране на изнесено събитие конференция за популяризирането на екологичния туризъм; Публичност по проекта.БФП: 28264.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.052 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциалОБЩИНА АКСАКОВО

000093385

България, гр.Аксаково, 9154, ул. Г.ПЕТЛЕШЕВ № 58Б
Интерактивен музей "Рибарство и Син растеж"2021-03-23

18 месеца

Аксаково, с.Генерал Кантарджие
Насърчаване на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ; Подобряване средата на живот чрез използване, опазване и възстановяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж.Дейностите по проекта предвиждат: Изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на основен ремонт в сградата на кметството в с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в музей; Оборудване на Интерактивен музей „Рибарство и Син растеж“; Дейности по популяризиране и информация за рибарския и морския сектор и синия растеж на територията на рибарската област; Информация и комуникация.БФП: 199995.79 лв.

СФ:123800.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-АксаковоBG14MFOP001-4.052 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциалОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

000093403

България, гр.Белослав, 9178, Ул. Цар Симеон Велики № 23
Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро2021-03-22

18 месеца

Белослав, гр. Белослав
Насърчаване на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ; Подобряване средата на живот чрез използване, опазване и възстановяване на природния, културно-исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж.Дейностите по проекта предвиждат: Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро"; Авторски надзор; Дейности за информация и комуникация.БФП: 92000.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територияМОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА Сдружение

176459270

България, гр.Шабла, 9680, ул.ДОБРУДЖА, номер 3, вx. Б, ап. 3
Популяризиране на наследството на Черно море2021-04-23

12 месеца

гр.Шабла, гр.Каварна, гр.Балчи
Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство; Насърчаване разпространяването на знания; Насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство; Насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво използване на местните Дейностите по проекта предвиждат: Изготвяне на проектно предложение; Визуализация, рекламни и канцеларски материали; Изработване на каталог „Символи на историческото, природното и морско културно наследство на територията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик; Провеждане на 3 броя конференции; Провеждане на професионално обучение по част от професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури“, специалност „Промишлен риболов и аквакултури“; Провеждане на курс „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове и надграждащ курс „Воден спасител на открити водни площи и море“; Провеждане на обучение „Водач на кораб до 40БТ по Море“; Провеждане на обучение за водолаз 1* и водолаз 2* с издаване на Сертификати – IDA/CMAS-GERMANY.БФП: 49022.91 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територияНЧ Народен Будител 1940

000843513

България, с.Българево, 9660, ул.Първа № 47
СЕЛО, ОБИЧАИ И РИБАРИ2021-04-23

12 месеца

Каварна, с.Българево
Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство; Насърчаване разпространяването на знания; Насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство; Насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво използване на местните Дейностите по проекта предвиждат: Организиране на етно-кулинарно фестивално събитие БФП: 42531.18 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.057 МИРГ Самоков - М05 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ СамоковСдружение Български Червен кръст Сдружение

000703415

България, гр.София, 1402, 76 бул. Джеймс Баучер
Безопасна Рила2021-05-07

4 месеца

гр.Самоков
Запазване, развиване и популяризиране на местната културна идентичностДейностите по проекта предвиждат: Закупуване на моторна шейна, влечка и допълнителна спирачка да се осигури всички предпоставки за навременно издирване, откриване, оказване на първа помощ и спасяване на жителите и туристите в Рила планина на територията на община Самоков; Осигуряване на публичност и визуализация по проекта.БФП: 46449.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:45594.00 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Население, получило услуги: 456
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.064 МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 7.1 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общностиОбщина Девин

000614895

България, гр.Девин, 4800, Дружба №1
Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска2021-04-23

12 месеца

гр.Девин
Повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в Рибарската територияДейностите по проекта предвиждат: Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река ДевинскаБФП: 146678.94 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.064 МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 7.1 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общностиСдружение ЗДРАВЕЦ

177098150

България, с.Триград, 4825, 1
Изграждане на посетителски трансграничен център за информация и предприемачество2021-04-23

12 месеца

Девин, с.Триград
Повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в Рибарската територияДейностите по проекта предвиждат: Изграждане на посетителски/информационен център, в който ще бъдат ситуирани експозиции на риба и аквакултура, характерни за територията на МИРГ ВЗР, както и представяне на историята на рибарството и „Въдивичарството“, предоставяне на информация за любителите на риболова, подпомагане на местните нововъзникнали и/или съществуващи МСП /малки и средни предприятия/ в предприемачество в сектор рибарство, чрез информация, бизнес консултации, експониране и обучение относно възможностите, начините, редът и средствата за извършване на дейност в сектор рибарство, в това число и консултации относно кандидатстването за финансиране по различни национални и европейски програми.БФП: 138948.04 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.064 МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 7.1 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общностиСДРУЖЕНИЕ КЛУБ РАЗКРИВАЙ И РАЗВИВАЙ

176674426

България, с.Ягодово (общ.Родопи), 4113, ул. Раковски 1
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ ЗА РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ, КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКИ ДЕЙНОСТИ В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ2021-04-23

12 месеца

Батак, Девин и Доспат
Повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в Рибарската територияДейностите по проекта предвиждат: Разработване на цифрова информационна система за подкрепа на всички заинтересовани страни, участващи в риболовния туризъм, включваща и създаване на мозайка от видео-клипове, които отразяват всички аспекти на риболовния туризъм в общините Батак, Девин и Доспат; Информация и комуникация по проекта.БФП: 116170.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.064 МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 7.1 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общностиСДРУЖЕНИЕ АЯНА Сдружение

205781266

България, гр.Батак, 4580, Иван Вазов, номер 41 А
Риболовни маршрути – развитие на условията за въдичарството и спортния риболов2021-04-23

18 месеца

гр. Батак
Повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в Рибарската територияДейностите по проекта предвиждат: Създаване на Дигитални риболовни маршрути в подкрепа на въдичарството и информационна система за риболовен туризъм; Изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура – "Център по въдичарство–община „Батак“; Доставка на оборудване за провеждане на събития и обучения, вкл. и риболовно оборудване - "Център за въдичарство"; Насочване, ориентиране и обучение на деца и младежи от община Батак към практикуване на въдичарство и спортен риболов; Информация и комуникация по проекта.БФП: 141013.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Бургас-КаменоBG14MFOP001-4.062 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - КаменоОБЩИНА БУРГАС

000056814

България, гр.Бургас, 8000, Ул. Александровска 26
Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас2021-04-27

18 месеца

гр. Бургас
Подобряване на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти; Подобряване на безопасността и условията на труд на рибаритеДейностите по проекта предвиждат: Изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, работниците и служителите; дейности по информация и публичност.БФП: 390123.58 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територияОБЩИНА БАЛЧИК

000852544

България, гр.Балчик, 9600, пл. 21 септември № 6
Съхраняване на културата и традициите свързани с рибарството в региона2021-04-23

24 месеца

Балчик, с.Дропла
Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство; Насърчаване разпространяването на знания; Насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство; Насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво използване на местните Дейностите по проекта предвиждат: Рехабилитация на НЧ Велко Ангелов -1940 с. Дропла, общ. Балчик; Провеждане на Форум на изкуствата и риболова, фотоизложба "Риболов и традиции", описваща различните аспекти от живота на рибарската общност; Провеждане на кръгла маса с тема: Опазване на околната среда в рибарския сектор на територията на Община Балчик, Община Каварна и Община Шабла; Информация и публичност по проекта.БФП: 49905.20 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територияОбщина Каварна

000852697

България, гр.Каварна, 9650, ул. Добротица № 26
Популяризиране на културното и морско наследство в община Каварна2021-04-23

12 месеца

гр.Каварна
Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство; Насърчаване разпространяването на знания; Насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство; Насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво използване на местните Дейностите по проекта предвиждат: Разработване на мобилно приложение, което ще предоставя информация, както за забележителностите на рибарската област, така и информация за предложенията на бизнесите свързани с туризма, културата и историята; Закупуване на оборудване; Провеждане на конференция за представители на туристическия бранш, чрез която ще се събере информация от бранша, необходима за разработването на мобилното приложение; Изработване на рекламни материали с цел популяризиране и насърчаване развитието на територията и съхранение и опазване на наличното културното и морско наследство в община Каварна.БФП: 45500.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територияСНЦ МОРСКИ КЛУБ ШАБЛА

205892523

България, гр.Шабла, 9680, ул. Клокотница, номер 10
Възстановяване и развитие на морското дело, природното и морското културно наследство чрез популяризиране и разпространение на знания и умения по ветроходство и опазване на околната среда на територията на община Шабла и Рибарската общност2021-04-28

12 месеца

гр. Шабла
Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство; Насърчаване разпространяването на знания; Насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство; Насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво използване на местните Дейностите по проекта предвиждат: Провеждане на осведомителна кампания за ползите и отговорностите към опазване на природното и морското културно наследство, важността от познаването на морската среда и безопасното пребиваване в нея, както и за развитието на ветроходството на територията на община Шабла и рибарската общност; Дейности за разпространение на знания, свързани с опазването на културните ценности на района и съхраняване на традициите, свързани с морското дело и морското културно наследство и обучения по ветроходството.БФП: 49941.60 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.056 МИРГ Самоков - Мярка 03 Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услугиДИЕМ - ГРУП 2008 ООД

200200693

България, гр.Самоков, 2000, МАКЕДОНИЯ, номер 78
Повишаване на конкурентоспособността на Дием груп - 2008 ООД2021-04-26

12 месеца

гр.Самоков
Подпомагане развитието на различни видове икономически дейности като ресторанти, пазари, магазини и други дейности и услуги в свободното време с цел стимулиране продажбата и консумацията на риба и разнообразяване дейностите на територията на МИРГ СамоковДейностите по проекта предвиждат: Модернизиране на комплекс "Кестените", чрез закупуване на активи в съществуващ ресторант с прилежащ хотел, хладилен бус за обслужване на магазинната мрежа, като се цели увеличане на туристо- потока и популяризиране на територията като туристическа дестинация . Хладилният бус ще осъществява разнос на замразени храни, меса и риба между магазините на фирмата, както и до ресторанта.БФП: 99801.38 лв.

СФ:99801.37 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.056 МИРГ Самоков - Мярка 03 Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услугиЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 2013 ООД

202782687

България, гр.Самоков, 2000, Рилска малина, номер 31
Диверсификация на дейността на "ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА – 2013" ООД2021-04-26

18 месеца

гр.Самоков
Подпомагане развитието на различни видове икономически дейности като ресторанти, пазари, магазини и други дейности и услуги в свободното време с цел стимулиране продажбата и консумацията на риба и разнообразяване дейностите на територията на МИРГ СамоковДейностите по проекта предвиждат: Развитие на стопанска дейност - търговски склад, в който да се предлагат продукти от сектор Рибарство и аквакултури; Закупуване на оборудване с цел модернизиране и подобряване на дейността на предприятието, вкл. закупуване на фотоволтаична система, чрез която ще се постигне енергийна ефективност и спестяване на разходи за електроенергия.БФП: 71360.18 лв.

СФ:71360.19 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Несебър-МесемврияBG14MFOP001-4.037 Мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИЗГРЕВ 1927"

000046298

България, гр.Несебър, 8231, улица България, гр. Обзор
„Доставка и монтаж на мултимедийна система за нуждите на музей “Подкрепа за създаване на нови услуги за населението, чрез разширяване на фестивалната дейност на “Народно читалище Изгрев 1927“ НЧ“2021-12-01

12 месеца

гр. Обзор
Създаване на нови туристически продукти и услугиДейностите по проекта включват: - Осигуряване на материално-техническа база за провеждане на практически уъркшоп „Фолклорът в нашия регион – еркечките танци и носии“ ; - Организиране и провеждане на рибарски фестивал “Еньовска трапеза в Обзор“, на който да се даде възможност на всички желаещи готвачи, професионални или не, да представят рибните гозби от своите деди.БФП: 51966.89 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.075 МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски сОБЩИНА ДЕВИН

000614895

България, гр. Девин
Обновяване на кът за отдих “Стария пазар“2021-11-24

24 месеца

гр. Девин
Опазване и развитие на природното и културно наследство; Подобряване на съществуващи и изграждане на нови инфраструктурни обекти; Дейностите по проекта включват: • Частичен ремонт на компрометирани участъци на чешмата, захранена с минерална вода, рекламираща и утвърждаваща гр. Девин и общината като курортен и спа център; • Проектираната детска площадка, съобразена с нормативните изисквания за такъв род обекти, осигурява място за отдих и забавления на децата – да се подменят съществуващите съоръжения за смесено ползване, така че да служат само за група 0-3г., като за целта се подмени и удароустойчивата каучукова настила; • Осигуряване на площадка в западната част на имота за възрастова група 3-12г; • Новоизграждане на дървените перголи около чешмата от предходния проект; • Подмяна на тротоарната настилка; • Подмяна на съществуващите пейки в рамките на имота, както и възстановяване на настилката под тези от тях.БФП: 94839.04 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.012 МИРГ СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ

120525049

България, гр.Девин, 4800, ул. РУЕН № 2
Изграждане на експозиционен рибарски център в гр.Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия2020-04-23

8 месеца

гр. Девин
Развитие на риболовен туризъм; Повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности.Дейностите по проекта включват: -Извършване на ремонт и преустройство (СМР) на помещения за експозиционен рибарски център; -Доставка на оборудване и обзавеждане на експозиционен рибарски център; -Изработване и изграждане на експозиция, представяща елементи от ихтиологичното богатство на територията; - Дигитална разработка на уеб базирана платформа за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм; - Визуализация и публичност на проектаБФП: 84631.01 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:84070.60 лв.
Приключило изпълнение

Резултати:Нови услуги в полза на рибарски общности и туристи: 1; Размер на инвестициите за дребномащабна инфраструктура: 28870.51 лева
МИРГ ВЗР: Батак-Девин-ДоспатBG14MFOP001-4.064 МИРГ ОБЩИНА ДОСПАТ

000614906

България, гр.Доспат, 4831, ул „Кап.Петко Войвода” № 3
Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура2021-04-23

12 месеца

гр. Доспат
Развитие на риболовен туризъм; Повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности.Дейностите по проекта включват: - Изграждане на фундаменти, изработване и монтаж на паркови и други съоръжения в близост до водни обекти и места за риболов; - Доставка и монтаж на информационна система, включваща пълноцветен външен LED дисплей за билборд и съпътстващото дисплея оборудване и стоманена конструкция-рамка за поставяне на външни LED дисплеи (билборд); - Изработване на информационни материали за маркетиране на рибарската област; - Дейности за информиране и публичност.БФП: 121744.60 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.057 МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ Рилски Рибар ЕООД

206230316

България, гр. Самоков, 2000, бул./ул. УЛ. МАКЕДОНИЯ № 35А
Рилски Рибар –спортен и природосъобразен риболов за малки и големи2021-07-14

12 месеца

гр. Самоков
Опазване и развитие на природното и културно-историческо наследство; Съхраняване на местната идентичност.Дейностите по проекта включват: - Закупуване на риболовно оборудване принадлежности и екипировка, рекламни материали и изработване на уеб страница за реализация на практическите и теоретични обучения за спортен и природосъобразен риболов; - Организиране на развлекателни и образователни игри на тема риболов; - Организиране на състезания по спортен риболов.БФП: 20672.00 лв.

СФ:20672.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.061 МИРГ "Пазарджик" - Мярка:1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

България, гр. Пазарджик, 4400, имот 010015 местност Грохорлива дъмга
Дооборудване на сграда за производство на аквакултури2021-10-20

12 месеца

Пазарджик, с. Мирянци
Добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури.Дейностите по проекта включват: - Строителство на вертикална планировка към сграда за преработка на аквакултурите; - Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за преработка на аквакултури: Машина за Скин опаковка; Метал-детектор с притегляща секция; 2 бр. етикетиращи електронни везни.БФП: 199999.50 лв.

СФ:199999.50 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПомориеBG14MFOP001-4.060 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“Ловно рибарско дружество Гларус

102683478

България, гр. Поморие, 8200, ул. „Княз Борис“ I №55, гр. Поморие
Подобряване и развитие на обект от средата за живот в град Поморие2021-07-20

24 месеца

гр. Поморие
Подобряване на привелкателността на рибарския район; Опазване на местната идентичност; Диверсификация на дейностите в рибарския район.Дейностите по проекта включват: - Създаване на образователен/експозиционен център за представяне на морското културно наследство на територията на община Поморие чрез реконструкция на съществуващ обект от средата за живот в гр. Поморие; - Oборудване и обзавеждане на образователен/експозиционен център за представяне на морското културно наследство на територията на община Поморие.БФП: 66796.17 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-АвренBG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на рибОбщина Бяла

000093435

България, гр.Бяла (общ.Бяла, обл.Варна), 9101, Андрей Премянов 29
Оборудване на рибарско пристанище 2021-07-20

18 месеца

гр. Бяла
Подобряване на инфраструктурата и услугите насочени към рибарските стопанства и общности.Дейностите по проекта включват: - Оборудване на пристанище БФП: 390000.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПомориеBG14MFOP001-4.060 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“Община Поморие

000057179

България, гр. Поморие, 8200, ул.
Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие2021-07-20

24 месеца

гр. Поморие
Подобряване на привелкателността на рибарския район; Опазване на местната идентичност; Диверсификация на дейностите в рибарския район.Дейностите по проекта включват: - Предварителна дейност: Изготвяне на на инвестиционен проект във фаза "Технически"; - Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство; - Упражняване на авторски надзор; - Упражняване на Строителен надзор по смисъла на ЗУТ.БФП: 291478.73 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.058 МИРГ Самоков - Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемитеОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр .Самоков, 2000, Македония 34
Възстановяване на популацията на Европейския речен рак (Astacus astacus) във водоемите на село Драгушиново, община Самоков2021-08-18

12 месеца

гр. Самоков
Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите. Дейностите по проекта включват: - Изготвяне на стратегия за възстановяване на популацията на Европейския речен рак (Astacus astacus) във водоемите на село Драгушиново, община Самоков; - Строително монтажни дейности за възстановяване на популацията на Европейския речен рак (Astacus astacus) около водоемите на село Драгушиново, община Самоков: 1.Изграждане на площадка за отдих и наблюдение на речната флора и фауна от естествени материали 2.Почистване на силно замърсени площи с битови и промишлени отпадъци на левия бряг на р. Искър в землището на с. Драгушиново с оглед възобновяване на притока на чиста речна вода; - Организиране и провеждане на семинар в гр. Самоков за влиянието на човешката дейност върху популацията на Европейския речен рак (Astacus astacus); - Изготвяне на информационна табела за проекта и информационни брошури.БФП: 30000.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.057 МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“ОБЩИНА САМОКОВ

000776491

България, гр .Самоков, 2000, Македония 34
Фестивал на рибата и водата2021-07-14

6 месеца

гр. Самоков
Опазване и развитие на природното и културно-историческо наследство; Съхраняване на местната идентичност.Дейностите по проекта включват: - Организиране и провеждане на Фестивал на рибата и водата; - Закупуване на оборудване за фестивала- шатри, столове, масиБФП: 49337.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.057 МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“Сдружение ЗА САМОКОВ

206081840

България, гр.Самоков, 2000, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Искър № 89
Вълшебствата на рибата и децата2021-07-14

12 месеца

гр. Самоков
Опазване и развитие на природното и културно-историческо наследство; Съхраняване на местната идентичност.Дейностите по проекта включват организиране и провеждане на детски празник на рибата.БФП: 29600.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.057 МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“СНЦ

206147337

България, с.Радуил, 2043, с. Радуил, общ. Самоков, обл. Софийска, ул. Петър Капитански № 8
Пътеводител на местни специалитети на територията на МИРГ Самоков2021-07-14

12 месеца

гр. Самоков
Опазване и развитие на природното и културно-историческо наследство; Диверсификация на местния туристически продукт; Съхраняване на местната идентичност.Дейностите по проекта включват: - Проучване и събиране на информация за местни кулинарни специалитети, включително рецепти, характерни за територията на община Самоков и предлагани в туристическите места за настаняване. Селекционираният материал ще бъде включен в печатно издание „Пътеводител на местни специалитети на територията на МИРГ Самоков“. - Проучване и събиране на информация за места за настаняване, къщи за гости на територията на МИРГ Самоков, в които се предлагат местни специалитети. - Осигуряване на фотографии с ястия и туристически обекти с описание към всяка една фотография; - Изданието ще е двуезично, ще се направи превод на английски език срещу всеки текст на български език; - Разпространението на Пътеводителя ще се извършва от хора от уязвими групи.БФП: 30654.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ СамоковBG14MFOP001-4.057 МИРГ Самоков - М05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно- историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“СПОРТЕН КЛУБ СКАЙ СПОРТ САМОКОВ ЕКСТРИЙМ

205198837

България, гр.Самоков, 2000, ул. Цар Борис III № 11
Воден фест - язовир Искър2021-07-14

8 месеца

язовир Искър, Самоков
Опазване и развитие на природното и културно-историческо наследство; Диверсификация на местния туристически продукт; Съхраняване на местната идентичност.Дейностите по проекта включват: - Провеждане на обучение по водомоторен спорт; - Организация и провеждане на фестивала.БФП: 49950.00 лв.

СФ:0.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.079 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”АКВА СТАР КО ООД

202235718

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна, Добротица, 33, вх. В, ет. 5
Мидена ферма Аква Стар и Ко - фаза 32022-02-10

10 месеца

гр. Каварна
Закупуване на специализирани машини за обработка на мидиПроектът Мидена ферма Аква Стар е разделен на фази, както следва: фаза 1 - предпроектни проучвания, съгласуване и разрешаване фаза 2 - изграждане фаза 3 - закупуване на специализирани машини за обработка на миди фаза 4 - проектиране и изграждане на собствен плавателен съд и лодка фаза 5 - закупуване на специализирано хладилно транспортно средство за маркетинг на готовата продукция Към настоящия момент са изпълнени фази 1 и 2 изцяло като в акваторията на Черно море пред гр. Каварна са инсталирани 32 бр. "дълги линии" за отглеждане на черноморска мида. Настоящият проект обхваща фаза 3 - закупуване на специализирано оборудване. Към това в рамките на проекта предвиждаме закупуване на компютърна конфигурация за управление на фермата и разработване на системи за управление на качеството, условията на труд и околната среда.БФП: 75.00 лв.

СФ:85.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ Шабла-Каварна-БалчикBG14MFOP001-4.079 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”АКВА СТАР КО ООД

202235718

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна, Добротица, 33, вх. В, ет. 5
Мидена ферма Аква Стар и Ко - фаза 32022-02-10

10 месеца

гр. Каварна
Закупуване на специализирани машини за обработка на мидиПроектът Мидена ферма Аква Стар е разделен на фази, както следва: фаза 1 - предпроектни проучвания, съгласуване и разрешаване фаза 2 - изграждане фаза 3 - закупуване на специализирани машини за обработка на миди фаза 4 - проектиране и изграждане на собствен плавателен съд и лодка фаза 5 - закупуване на специализирано хладилно транспортно средство за маркетинг на готовата продукция Към настоящия момент са изпълнени фази 1 и 2 изцяло като в акваторията на Черно море пред гр. Каварна са инсталирани 32 бр. "дълги линии" за отглеждане на черноморска мида. Настоящият проект обхваща фаза 3 - закупуване на специализирано оборудване. Към това в рамките на проекта предвиждаме закупуване на компютърна конфигурация за управление на фермата и разработване на системи за управление на качеството, условията на труд и околната среда.БФП: 75.00 лв.

СФ:85.00 лв.

РИС:0.00 лв.
Сключен

Резултати:
МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково”BG14MFOP001-4.089 МИРГ ВБА мярка 1.1.1. Добавяне на стойност в рибарствотоАРИЕЛ ФИШ ООД

201046700

БЪЛГАРИЯ, с. Въглен, Стопански двор
„Инвестиции в преработвателно предприятие на фирма „АРИЕЛ ФИШ ООД“2022-05-25

12 месеца

Аксаково, с. Въглен
увеличаване на площта на съществуващо преработвателно предприятие на фирма "Ариел фиш" ООДСтроително-монтажни работи: Строително - монтажните работи предвиждат: - изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда, като в нея ще се изгради ново помещение за пакетиране на охладени и замразени рибни продукти; - увеличаване на площа на хладилното помещение за осоляване и мариноване; - изграждане на нови хладилни камери; - преместване позицията на хладилната камера за шоково замразяване; - изграждане на помещение за производство на лед= СМР ще се изпълняват по одобрен инвестиционен проект включващ следните части: 1. СМР част Конструкция 2. СМР част Архитектура 3. СМР част Електро 4. СМР част ВиК 5. СМР част ОВК 6. СМР част Озеленяване 7. СМР част Хлад. оборудванеБФП: 169.00 лв.

СФ:169.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.086 МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

БЪЛГАРИЯ, с. Мирянци, местност " Грахорлива дъмга ", 1
Промяна по време на строителство - Модернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба2022-04-26

12 месеца

Пазарджик, с.Мирянци
Модернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от рибаМодернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба.Модернизация на ОВК системи в сграда №3 и пристройка към Сграда за производство на аквакултури: Модернизация на ОВК системи в сграда №3 и пристройка към Сграда за производство на аквакултури, която се състои в закупуването на рекуператори въздух-въздух за Пристройка и Сграда 3 и термопомпи въздух-вода за Сграда 1 и 2. Рекуператорите ще се ползват за постигане на икономия на топлинна енергия, като замърсения в помещението въздух ще се подменя с пресен въздух, получен извън сградата, след като топлината на мръсния се прехвърли върху пресния. Термопомпите ще използват електроенергията, произведена от монтираните вече върху Сграда за преработка на Аквакултури, Сграда 1 и 2 фотоволтаични централи и така ще се генерира топлина, произведена от електроенергия, добита от слънцето Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба: Освен съществуващите машини за производство на гранулиран фураж - фуражомелка с вграден смесител, гранулираща машина, трошачка и месомелачка, дружеството ще закупи следните машини и оборудване - Съоръжение за смилане, нагряване, изсушаване, обезвреждане на биомаса – СЖП категория 3 примесени с растителни продукти; Електронна везна; Хигиенна мивка безконтактна; Мивка с корито и душ; Шкаф за препарати; Стелаж и гардероби за персонал. БФП: 192112.00 лв.

СФ:192112.00 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати:
МИРГ ПазарджикBG14MFOP001-4.087 МИРГ "ПАЗАРДЖИК" - Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите"АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД

112640500

БЪЛГАРИЯ, с. Мирянци, местност " Грахорлива дъмга ", 1
Промяна по време на строителство - преустройство на Етап 4 - Рециркулационни системи за интензивно отглеждане на Европейски сом зарибител и родители към обект: Сграда за производство на аквакултури2022-05-10

12 месеца

Пазарджик, с.Мирянци
Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултуритеИзвършвайки предвидените строително-монтажни дейности по проектното предложение - „ Промяна по време на строителство - преустройство на етап 4 - Рециркулационни системи за интензивно отглеждане на Европейски сом зарибител и родители към обект: Сграда за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“, ще построим Сграда № 4, в която ще бъдат монтирани 4 отделни рециркулационни системиБФП: 186774.50 лв.

СФ:186774.50 лв.

РИС:0.00 лв.
В изпълнение (от дата на стартиране)

Резултати: