Стартира изпълнението на дейност 3 „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България” от проект „Натура 2000 в Черно Море“.

С изпълнението на дейността се цели:

 • Да се осигури цялостен методологичен подход за проучване на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и тяхната популация в морските пространства на Република България, както и определяне на тяхното природозащитно състояние;
 • Да се установи разпространението и природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в морската част на мрежата Натура 2000 в България;
 • При необходимост, да се определят нови морски защитени зони и/или коригират границите на съществуващите защитени зони от мрежата Натура 2000 в морските пространства на Република България;
 • Да се поставят основите на съвместен мониторинг по Директива за местообитанията, Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите - РДВ) и Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия - РДМС).

            Предмет на проучване и оценка са седем типа морски и крайбрежни природни местообитания, два вида китоподобни и два вида риби, както следва:

Типове природни местообитания:

 • 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини;
 • 1130 Естуари;
 • 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода;
 • 1160 Обширни плитки заливи;
 • 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове);
 • 1180 Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове;
 • 8330 Подводни или частично подводни морски пещери.

Видове морски бозайници:

 • 1349 Tursiops truncatus (Афала);
 • 1351 Phocoena phocoena (Морска свиня).

Видове риби:

 • 4125 Alosa immaculata (Карагьоз, Дунавска скумрия);
 • 4127 Alosa tanaica (Малък карагьоз, Харип).

В резултат от изпълнението на дейността се очаква да бъдат  инвентаризирани всички защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в страната, включващи в границите си морски пространства.

Експертните екипи, ангажирани в изпълнението на проекта, конкретните срокове и пълния обхват на дейностите ще бъдат представени на пресконференция, която ще се проведе в гр. Варна в края на месец август.