До 20 септември т.г. секторите "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" могат да кандидатстват за финансиране към Европейската комисия (ЕК) за възстановяване на измерването и предотвратяването на хранителните отпадъци. Общият бюджет на подпомагането е 2 250 000 евро.

Борбата против разхищаването на храни е основно ключово направление, заложено в стратегията на ЕС "От фермата до трапезата", която има за цел да направи продоволствените системи обективни, здравословни и екологосъобразни.

По данни на Европейска комисия, в Европейския Съюз годишно по веригата за доставки на храни се генерират към 88 млн. тона хранителни отпадъци, като обвързваните с това разходи се оценяват на 143 милиарда евро. Намаляването на хранителните отпадъци има огромен потенциал за понижаване на ресурсите, употребявани за производството на храната, с която се храним, както и за въздействието на хранителните системи върху околната среда и климата. То също така има значимо обществено измерение, което спомага за справяне с предизвикателствата пред продоволствената сигурност.

За да подкрепи основните участници в предприемането на дейности за справяне с разхищението на храни, Европейска комисия, в сътрудничество с Европейската изпълнителна организация за опазването на здравето и цифровизацията (HaDEA), отправя настоящата покана за представяне на предложения в рамките на  програмата за единния пазар, направление "Храни". Целта е да се подкрепят заинтригуваните страни в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, за да се усъвършенства измерването на хранителните отпадъци и да се подпомогне предотвратяването им в интервенциите и организациите. Европейска комисия посочва, че секторът включва заведения за хранене, хотели и кетъринг услуги в т. ч. здравеопазване, образование, столови заведения, транспорт и др., както в публичната, така и в частната сфера.

Комисията търси решения, които са готови да бъдат приложени от малките и средните предприятия, в близки до пазара условия и в индустриален или търговски мащаб. По програмата могат да бъдат подкрепени неограничен набор от дейности, като например: интегриране на предотвратяването на хранителните отпадъци от стопански дейности; стратегии за мониторинг на хранителните отпадъци; информационни материали, създаване на нови бизнес модели, стратегии за обучение и други.