Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ), като водещ бенефициент по проекта Knowing Circular Economy in Black Sea Basin - BSB CIRCLECON (BSB1021), търси членове за Европейската група за териториално сътрудничество в Черноморския басейнов регион.

Основните цели на Европейската група за териториално сътрудничество включват:

1-Насърчаване и подкрепа на специални разпоредби за приемането на модела на кръговата икономика в страните от BSB

2-Адаптирането през новия програмен период на национални/регионални и местни стратегии в зоната на BSB към плана за действие на EU CE

 

Освен това ЕГТС цели да допринесе за следното:

·         Зелена програма на ЕС и Зелена сделка;

·         Синята икономика на ЕС Черноморска синергия (BSS);

·         Обща морска програма за Черно море (CMA);

·         Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)

·         По-интелигентна зона за сътрудничество;

·         Насърчаване на адаптирането към изменението на климата.

·         Към 17-те цели за устойчиво развитие на ООН.

Възможни членове на ЕГТС са:

·         Държави членки или органи на национално ниво;

·         Регионални власти Местни власти;

·         Публични предприятия по смисъла на буква б) на чл. 2, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО;

·         Публичноправните органи по чл. 1, параграф 9, алинея 2 от Директива 2004/18/ЕО;

·         Предприятия, на които е възложено извършването на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и национално право (НОВО!);

·         Национални, регионални или местни органи или органи или публични предприятия, еквивалентни на дефинираните по-горе, идващи от съседни трети държави, както е определено в ревизирания член 3a от Регламента за ЕГТС.

Като общо правило ЕГТС трябва да се състои от поне двама членове, идващи от поне две държави-членки на ЕС. Ревизираният регламент за ЕГТС (нов член 3а) позволява присъединяването на членове от трети държави или отвъдморски държави или територии при определени условия.

Покана за потенциални членове можете да намерите https://blacksea-cbc.net/images/projects-2014-2020-doc/BSB1021_EGTC_Announcement.pdf.

За повече информация, моля, свържете се с партньорите по проекта на:  info@circleconproject.eu или organicherbsbg@gmail.com.

Какво е EGTC?

Рамка на ЕГТС (Европейска група за териториално сътрудничество).

Регламент (ЕО) № 1082/2006 за ЕГТС влезе в сила на 1 август 2006 г., а на 17 декември 2013 г. в Официален вестник на ЕС — Ревизираният Регламент (ЕС) № 1302/2013 за ЕГТС на Европейския парламент, който се прилага от 22 юни 2014 г.

Цел и задачи

ЕГТС е първата европейска структура за сътрудничество с юридическа правосубектност, определена от европейското право, предназначена да улеснява и насърчава териториалното сътрудничество (трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество) с оглед укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза. ЕГТС може да извършва дейности за териториално сътрудничество със или без финансов принос от ЕС (член 7 от Регламента за ЕГТС).

Правосубектност

ЕГТС има правосубектност и правоспособност, признати от правото на ЕС: може да придобива собственост, да наема персонал и да бъде страна в съдебни производства (чл. 1). Правосубектност се придобива в деня на регистрацията и/или публикуването (което е първо) на неговата конвенция и устава (чл. 5).

Аспекти на внедряване

·         ЕГТС може да получи възможност да действа от името на своите членове;

·         Във всеки случай трябва да действа в рамките на задачите. Не е упълномощен да упражнява правомощия, предоставени от публичното право за защита на общите интереси на държавата: полиция, регулаторни правомощия, правосъдие, външна политика;

·         Един член може да бъде упълномощен да изпълнява задачите на ЕГТС.