В периода 28 - 29 септември в гр. Варна и 2 - 3 октомври в гр. Русе 2023 г., Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа съвместно с Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието и храните – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство организират обучения на тема: „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие".

Критериите за подбор на проекти по вид дейност са приети на четвърта писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на членовете на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027, като темата на обучението е по дейност по приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“.

Засега запазете датите, като подробна програма и регистрация ще бъдат предоставени по-късно. За последващи запитвания, може да се свържете с ЗП на НРМ на: office@nrmbg.com.