На 23 ноември от 9:30 до 12:30 ч. централноевропейско време ще се проведе конференцията чрез платформата ZOOM по проекта ,,Европейска награда за енергетика по поречието на река Дунав. Основната цел на проекта е да направи Европейската енергийна награда по-известна в Дунавския регион и по този начин да насърчи нейното разпространение и прилагане. Чрез наградата се цели изграждане на капацитет на местните власти, партньори и институции за прилагането на интердисциплинарни подходи за планиране и ефективни мерки в областта на енергетиката и опазването на климата. В инициативата участват близо 1900 местни власти с население 77 милиона души.

Междинната конференция ще предостави преглед на изпълнението на проекта. Ще бъде представен опитът на трите пилотни региона в Хърватия, Унгария и Босна и Херцеговина, които получиха подкрепа за разработване на местни политики в областта на опазване на климата. Ще бъде поставен акцент върху работата на регионални, местни и транснационални мрежи с участието на различни заинтересовани страни за обмен на опит, знания и стратегии в изпълнение на европейските цели в областта на климата.

Ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в рамките на последващ проект, финансиран от ЕС.

Линк за регистрация за участие в онлайн конференцията: https://forms.gle/7M8xnpxTgW1hAW5W8

Регистрираните ще получат в следващите седмици по имейл повече информация за конференцията и дневния ред.