В Държавен вестник, бр. 27, от 24.03.2023 г. са обнародвани:

  • Постановление № 44 от 22 март 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
  • Постановление № 45 от 22 март 2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

По-важните изменения и допълнения в Наредбата за командировките в страната са:

  • Дава се възможност заповедта за командироване да се създава и като електронен документ. В този случай е задължително да се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  • Отменя се задължението в заповедта за командироване да се определя необходимостта от изготвяне на отчет, като остава задължението за определяне на вида на отчета за извършената работа.
  • В заповедта за командироване се определя необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено служебно лице на мястото на командироването
  • При ползване на лично моторно превозно средство на командирования се изплащат пътни пари равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско).
  • На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката.