Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония 2021-2027 е публикувана на: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2021-2027-news/indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2023-g

Планирани са три процедури с общ бюджет от над 18.1 млн. евро, като по две от тях  допустими кандидати са общините. Процедурите са, както следва:

 • Процедура „По-зелен граничен регион“: в обхвата на Приоритет 1, на конкурентен подбор:

Допустими за подкрепа ще са следните дейности:

 • Подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови инструменти;
 • Трансфер на решения между съответните заинтересовани страни за съвместни дейности за изграждане на капацитет;
 • Инвестиции в изграждането на зелени площи (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови прегради и др.) въз основа на съвместни концепции/ стратегии и планове за действие;
 • Инвестиции в развитието на зелени площи в градските и крайградските райони, включително подобряване на връзките между зелените площи (треви и улични дървета/ хедж, улични зелени и зелени жилки, зелени детски площадки/ училищни площадки, зелени и цветни площади, зелени брегове) въз основа на съвместни концепции/ стратегии и планове за действие;
 • Инвестиции в развитието на естествени зелени градски зони (градски парк, исторически парк/градина, малък парк/парк, зелено пространство в съседство, институционално зелено пространство, съоръжение за зелени спортове, гора, храсти, изоставени зони с участъци на дива природа) въз основа на съвместни концепции/стратегии и планове за действие;
 • Инвестиции в развитието на зелени площи за управление на водите (скали, възстановяване на възвишения и озеленяване на природата, дъждовни градини или устойчиви градски дренажни системи (SUDS), натурализирани водоеми за поройни дъждове, зони за биозадържане).

Дата на обявяване на поканата за набиране на проекти: 2-ра половина на 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения 120 дни от датата на поканата за набиране на предложения.

Бюджет: 4.6  млн. евро., минимален размер на проект - 500 хил. евро., максимален: 1 млн. евро.

 • Процедура „Разработване на атрактивен целогодишен туристически продукт, чрез интелигентни  решения, които осигурават универсален достъп и  участие“: в обхвата на Приоритет 3:

Допустими за подкрепа ще са следните дейности:

 • Действия, насочени към разработване на всесезонни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, придружени от конкурентни практики за брандиране и маркетинг, с цел да се развие потенциалът за трансграничен туризъм чрез увеличаване на икономическите ползи от устойчивото използване на ресурсите му, като се дава приоритет на защитата на околната среда;
 • Действия, насочени към рационализиране на използването на туристическите ресурси в региона, в т.ч. разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти; инвестиции в инфраструктура и съоръжения за подпомагане на туристите; укрепване на връзките между природни и културни обекти; обучение на персонал на туристически атракции; подобряване на маркетинговите практики и марки;
 • Действия, насочени към подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и инженерната инфраструктура чрез развитие на системи за алтернативно придвижване, включително мрежа от велоалеи, „черни“ горски и полски пътища и др.;
 • Действия, насочени към разработване и прилагане на съвместни мерки за ограничаване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор вследствие на пандемични и епидемични ситуации.

Бюджет: 10.8  млн. евро., минимален размер на проект - 100 хил. евро., максимален: 650 хил. евро.

Дата на обявяване на поканата за набиране на проекти: 3-та половина на 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения 120 дни от датата на поканата за набиране на предложения.

На http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/2020-news/indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2023-g е публикувана Индикативната годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) и на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027.

В ИГРП са включени три процедури с общ бюджет от над 28,2 млн. лв. Общините ще са допустими кандидати по една процедура, в рамките на приоритет 2 за реализацията на интегрираната териториална стратегия.

Бюджетът и е 21 579 381 евро, минимален размер на проект - 385 хил. евро., максимален: 540 хил. евро.

Допустими за подкрепа са следните дейности:

 • Съвместни действия за насърчаване на предприемачеството, дигитализация (вкл. базирани на ИКТ решения за управление и производство, като управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), платформа за данни на клиенти (CDP), планиране на ресурсите на предприятието ERP), технологична модернизация, участие в регионални вериги за създаване на стойност и интернационализация, прилагане на нови бизнес и технологични иновационни модели, надграждане на производствените стратегии и стратегиите за популяризиране, по-широко възприемане и прилагане на принципите, решенията и моделите на кръговата икономика; маркетинг и проучвания;
 • Повишаване на уменията и изграждане на нови знания и умения на местни
  служители и NEETs; съвместно разработване и внедряване на нови или подобряване на съществуващи модели за дистанционна работа; нови практики за управление на човешките ресурси за работа с по-младите поколения;
 • Съвместно разработване на нови интегрирани регионални
  туристически продукти, където е приложимо, с нулев отпечатък върху околната
  среда с цел преодоляване на сезонността в сектора, увеличаване на броя на посетителите и реализираните нощувки, подобряване на достъпа и качеството на туристическата инфраструктура;
 • Насърчаване на съвместни действия за развитие на екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал;
 • Подкрепа за съвместни действия, насочени към широко прилагане на ориентирани към потребителите подходи при предоставянето на услуги от общ интерес, както и чрез включване на цифрови и зелени решения за обслужване в трансгранична среда.

Дата на обявяване на процедурата: 2-ро тримесечие на 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения 90 дни от датата на поканата за набиране на предложения.