Главна дирекция „Морско дело и  рибарство“ (DG MARE) на ЕК определи стратегиите за интелигентна специализация (S3) като ключов инструмент за изпълнение на съобщението от май 2021 г. за устойчива синя икономика (SBE) като неразделна част от Европейската Зелена сделка. S3 представлява ключова възможност не само за приоритизиране на регионалните инвестиции в научни изследвания и иновации в сини сектори на икономиката, но също и за насърчаване на междурегионалните партньорства и веригите за създаване на стойността на синята икономика между държавите-членки.

DG MARE в сътрудничество с DG REGIO създава тематичната платформа S3 за устойчива синя икономика в подкрепа на междурегионалните партньорства и веригите за стойност, като по този начин улеснява сътрудничеството между заинтересованите страни.

 

Заден план

S3 са полезен инструмент за подпомагане на прехода към устойчива синя икономика чрез създаване на необходимите иновационни екосистеми в държавите-членки и регионите, като същевременно насърчава инвестиции, които стимулират конкурентоспособността на секторите на синята икономика.

DG MARE организира серия от пет специални събития на:

1. Синя биотехнология – 9 май 2022 г., Барселона, Испания

2. Морски възобновяеми енергийни източници – 10 май 2022 г., Сантадер Испания

3. Крайбрежен и морски туризъм – 15 юни 2022 г., Хелсингборг, Швеция

4. Аквакултура – 21 юни 2022 г., Брюксел, Белгия

5. Риболов – 1 юли 2022 г., Брюксел, Белгия.

Всички събития бяха хибридни, насочени към заинтересованите страни в синята икономика на S3 helix: регионални и национални власти, МСП /стартиращи предприятия/индустрия, клъстери/бизнес центрове, университети и изследователски институти, иновации и субекти за технологичен трансфер, експерти по технологичен трансфер/интернационализация и мащабиране.

 

Конкретни цели и целева аудитория

В допълнение към резултатите от петте вече проведени сесии, DG MARE организира хибридно събитие„Интелигентна специализация за устойчива синя икономика“ на 25 октомври 2022 г. в Агиос Николаос Крит, с Общото събрание на Конференцията на периферните морски региони (CPMR) ( 26-28 октомври) и региона домакин (регион Крит). То има запце да подкрепи участниците за размяна на идеи за потенциални иновативни вериги за стойност по отношение на възможностите за предлаганите финансови инструменти.

Събитието ще представи и наскоро стартиралата тематична платформа S3 за устойчива синя икономика, както и възможност на заинтересованите страни да споделят как могат да се възползват от това, за да подобрят капацитета си за прилагане на S3 стратегии и да участват активно в междурегионалните S3 партньорства и вериги за създаване на стойност.

В тази насока DG MARE също се фокусира върху насърчаването на активното участие на регионите като основни фактори за напредък в създаване на синергии с рамки за сътрудничество, като например морски басейн и макрорегионални стратегии и мрежи, чрез споделяне на концепцията S3 и създаването на новата тематична платформа и с неевропейски и присъединяващи се страни.

На събитието ще бъдат представени резултатите от петте провели се събития за синята биотехнология, морски възобновяеми енергийни източници, крайбрежен и морски туризъм, аквакултура; новата тематична платформа за устойчива синя икономика. Специално внимание ще се обърне на насърчаването на междурегионални вериги за създаване на стойност за устойчива синя икономика и др.

 

            Подробна програма може да видите ТУК.

Връзка за регистрация:

https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgmare/s3_sbe_follow_up_event/e/lk/g/43310/k/