Двудневен зимен фестивал „Шабла и птиците” ще се проведе на 25 и 26 ноември в крайморския град. В рамките на феста ще бъде организиран зимен базар с множество арт сувенири, ателиета за апликации и игри, музикални и танцови изпълнения. Ще бъде открита фотоизложба „НАТУРА 2000 в България“. Програмата включва още презентация на зимни птици от района на Шабла, след което и екскурзия за наблюдение на пернатите.  В края на фестивала ще бъдат обявени финалистите от фотоконкурс „Шабла и птиците“. Събитието ще бъде закрито с концерт.

Фестивалът  се организира от Община Шабла в рамките на проект “Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)”, финансиран по договор за предоставяне на безвъмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.027-0002-C01 от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и ще се проведе на площада пред и в читалище „Зора 1894“, гр. Шабла.