Изданието за 2022 г. на годишния семинар по наука в областта на рибарството на Генерална дирекция по морско дело и рибарство на Европейската комисия (DG MARE) ще се съсредоточи върху прилагането на екосистемен подход към управлението на рибарството.

С продължаващите предизвикателства на бързите промени в климата и океана, както и нарастващото осъзнаване на широкия спектър от въздействия, които човешката дейност оказва върху екосистемите, съображенията за екосистемите се превръщат във важна част от управлението на рибарството.

Този научен семинар ще предостави възможност да се направи преглед на най-новите разработки в прилагането на екосистемния подход към управлението на рибарството (EAFM), да се идентифицират потенциални области, където е необходима повече работа, и да се разгледат начини за подобряване на приложението му при изготвянето на научни съвети и изследвания.

Семинарът ще бъде открит от Виргиниюс Синкявичюс, комисар по околната среда, океаните и рибарството и ще продължи с с представяне на международния опит в прилагането на EAFM, представяне на последните проучвания на ЕС относно екосистемния подход към управлението на рибарството. Участващите учени ще представят резултатите, извлечените уроци и препоръки от тяхната работа. Различни заинтересовани страни ще вземат участие в панелна дискусия, за да проучат различни гледни точки относно прилагането на EAFM в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПР). И накрая, обобщение на темите от семинара и закриване ще направи Чарлина Вичева, генерален директор, ГД „Морско дело и рибарство”.

Полудневното хибридно събитие ще се проведе на 24 юни 2022 г. от 9.15 ч. Той ще обедини широк кръг от заинтересовани страни като учени, администрации по околна среда и рибарство в държавите-членки и на регионално ниво, риболовния сектор, неправителствени организации и представители на Европейската комисия, Парламента, Съвета и държавите-членки.

Регистрация за участие може да направите ТУК.

За повече информация и дневен ред кликнете ТУК.